„(Nie) trzymaj się ścieżki…” – przekształcenie baśni w thriller psychologiczny w grze komputerowej The Path

Dagmara Kottke

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba analizy procesu transformacji baśni w thriller psychologiczny w grze komputerowej The Path. Punkt wyjścia do rozważań stanowi teoria strukturalna Vladimira Proppa, który poddał badaniom tradycyjne baśni, wyodrębniając ich elementy wspólne, takie jak funkcje i role postaci. Rosyjski strukturalista w swojej teorii jako kluczowe elementy opowieści uwypukla bohaterów i ich działania, istotne nie tylko z punktu widzenia teoretyków literatury, ale również badaczy podejmujących refleksję nad grami komputerowymi. Studium wykazuje, że funkcje i role bohaterów tradycyjnych baśni wyróżnione przez Proppa zostają w The Path zdeformowane: gra „schodzi” z wyznaczonej przez strukturę baśni ścieżki, tworząc lukę w gatunkowej przestrzeni, która zostaje wypełniona elementami właściwymi dla thrillera psychologicznego. Odwrócenie i deformacja funkcji oraz roli postaci baśniowych skutkuje przeobrażeniem opowiedzianej w grze historii w thriller. Owo przeobrażenie wydaje się niezwykle płynne dlatego, że baśń i thriller psychologiczny nie są całkowicie odmiennymi, wykluczającymi się gatunkami; przeciwnie – uzupełniają się wzajemnie. Drugi pokazuje i dopowiada to, co pierwszy przemilcza lub zataja.


Słowa kluczowe


gra komputerowa, Vladimir Propp, gatunek, baśń, thriller psychologiczny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

The Path. (2009). Prod. Tale of Tales. Computer game.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Baldick, Ch. (2001). The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford: Oxford University Press.

Conversi, W.L., Sewall R.B. Tragedy. In: Encyclopaedia Britannica. From: https://www.britannica. com/art/tragedy-literature (access: 01.09.2018).

Fitzgibbons, L.A., Foa, E.B., Zoellner, L.A. (2001). Cognitive-Behavioural to PTSD. In: J.P. Wilson, M.J. Friedman, J.D. Lindy (ed.), Treating Psychological Trauma and PTSD (pp. 159–182). New York: The Guilford Press.

Hayton, N. (2013). Little Red Riding Hood in the 21st Century: Adaptation, Archetypes, and the Appropriation of a Fairy Tale. Diss. De Montfort University. From: https://www.dora.dmu.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/2086/11077/Natalie%20Hayton%20PhD%20May%202013.pdf?sequence=

&isAllowed=y (access: 01.09.2018).

Lin, M.-H. (2010). Fitting the Glass Slipper: A C omparative Study of the Princess’s Role in the Harry Potter Novels and Films. In: P. Greenhill, S.E. Matrix (ed.), Fairy Tale Films: Visions of Ambiguity (pp. 79–98). Louisville: University Press of Colorado, Logan: Utah State University Press.

Menninghaus, W. (1999). In Praise of Nonsense: Kant and Bluebeard. Trans. H. Pickford. Stanford: Stanford University Press.

Pittard, Ch. (2016). Psychological Thrillers. In: W. Hughes, D. Punter, A. Smith (ed.), The Encyclopedia of the Gothic. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Propp, V. (1968). Morphology of the Folktale. Trans. L. Scott. Austin: University of Texas Press.

Psychological thriller. In: Oxford Living Dictionaries. From: https://en.oxforddictionaries.com/definition/

psychological_thriller (access: 11.11.2018).

Zipes, J. (2006). Why Fairy Tales Stick: The Evolution and Relevance of a Genre. New York–London: Routledge.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.2.147-159
Data publikacji: 2019-01-18 08:01:22
Data złożenia artykułu: 2018-10-20 10:34:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Dagmara Kottke

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.