Podanie wyroku do publicznej wiadomości w prawie karnym sensu stricto i w prawie karnym skarbowym – obraz statystyczny

Paweł Daniluk

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym opracowaniu przedstawiono obraz statystyczny odnoszący się do prawomocnego środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości. Badaniami objęto orzeczenie tego środka karnego obok kary za przestępstwa i przestępstwa skarbowe w latach 2012–2018. Bazowano na danych statystycznych pozyskanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.


Słowa kluczowe


podanie wyroku do publicznej wiadomości; prawo karne sensu stricto; prawo karne skarbowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bieńkowska E., Skupiński J., Ustawy karne z 10 maja 1985 r. w praktyce (Na przykładzie orzecznictwa sądów rejonowych), „Państwo i Prawo” 1988, z. 2.

Błachnio-Parzych A., Samoistny środek karny jako instrument racjonalnej polityki karnej, [w:] Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. J. Jakubowska-Hara, J. Skupiński, Warszawa 2009.

Daniluk P., Glosa do wyroku SN z dnia 1 sierpnia 2007 r., IV KK 119/07, „Palestra” 2008, nr 1–2.

Daniluk P., Kiedy podawać wyrok do publicznej wiadomości, „Rzeczpospolita. Prawo co dnia (dodatek)”, 12.12.2006.

Daniluk P., Podanie wyroku do publicznej wiadomości w polskim prawie karnym sensu largo, Warszawa 2020.

Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002.

Melezini M., Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013.

Paprzycki L.K., Glosa do uchwały SN z dnia 17 listopada 1987 r., VI KZP 29/87, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1988, nr 7–8.

Wiernikowski Z., Glosa do uchwały SN z dnia 17 listopada 1987 r., VI KZP 29/87, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1988, nr 11–12.

Wiernikowski Z., Kara „podania wyroku do publicznej wiadomości” w szczególny sposób (wybrane problemy), „Państwo i Prawo” 1990, z. 2.

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1476 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej (Dz.U. 1985, nr 23, poz. 101 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. 2020, poz. 19 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2005, nr 163, poz. 1363 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2010, nr 200, poz. 1322).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 396).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2020.67.2.77-88
Data publikacji: 2021-02-05 15:03:18
Data złożenia artykułu: 2020-06-08 08:50:25


Statystyki

Widoczność abstraktów - 150
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 379

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Paweł Daniluk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.