Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Annales UMCS, sec. G (Ius) jest recenzowanym czasopismem o długiej tradycji wydawniczej, sięgającej 1954 r., oraz aktywnej wymianie międzynarodowej. Jest to periodyk znany i ceniony w środowisku akademickim oraz wśród przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy)

 

Działy

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

In memoriam

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glosy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

 1. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. 
 2. Preferowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 3. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); b) relacje podległości zawodowej; c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. 
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. 
 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. 
 6. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji. W razie potrzeby zasięga właściwych członków Rady Naukowej. 
 7. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów.

 

Harmonogram publikacji

Teksty aplikujące do publikacji w zeszycie 1. składane są do końca kwietnia danego roku kalendarzowego.

Teksty aplikujące do publikacji w zeszycie 2. składane są do końca września danego roku kalendarzowego.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Indeksowanie w bazach

 • Bazhum
 • IC Jurnal Master List
 • Wolters Kluwer
 • EBSCO
 • BazEkon
 • CEEOL

 

Lista recenzentów

2014

 • Adam Bosiacki (UW)
 • Mirosław Karpiuk (AON)
 • Monika Klejnowska (UR)
 • Maciej Marszał (Uwr)
 • Krzysztof Motyka (KUL)
 • Katarzyna Popik (WSEI)
 • Janusz Raglewski (UJ)
 • Mirosław Sadowski (UWr)
 • Renata Świrgoń-Skok (UR)

 

2015

 • Prof. dr hab. Sławomir Bukowski
 • Prof. dr hab. Oleh Karyy
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Mirosław Kowerski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Agnieszka Majewska
 • Dr hab. Grzegorz Mazurek
 • Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk
 • Dr hab. Tomasz Miziołek
 • Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik
 • Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek
 • Prof. dr hab. Sławomir Smyczek
 • Dr hab. Mirosław Wypych, prof. nadzw.