Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo Annales UMCS, sec. G (Ius) jest recenzowanym czasopismem o długiej tradycji wydawniczej, sięgającej 1954 r., oraz aktywnej wymianie międzynarodowej. Jest to periodyk znany i ceniony w środowisku akademickim oraz wśród przedstawicieli poszczególnych zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy)

 

Działy

Spis treści

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

In memoriam

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Glosy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły recenzyjne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

 1. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. 
 2. Preferowany jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
 3. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); b) relacje podległości zawodowej; c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji. 
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. 
 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących. 
 6. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji. W razie potrzeby zasięga właściwych członków Rady Naukowej. 
 7. Autor tekstu zobowiązany jest ustosunkować się merytorycznie do zgłoszonych w recenzji uwag i postulatów.

 

Harmonogram publikacji

Teksty aplikujące do publikacji w zeszycie 1. składane są do końca kwietnia danego roku kalendarzowego.

Teksty aplikujące do publikacji w zeszycie 2. składane są do końca września danego roku kalendarzowego.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Indeksowanie w bazach

 • Bazhum
 • ICI Journals Master List
 • Wolters Kluwer
 • EBSCO
 • BazEkon
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

Lista recenzentów

2014

 • Adam Bosiacki (UW)
 • Mirosław Karpiuk (AON)
 • Monika Klejnowska (UR)
 • Maciej Marszał (Uwr)
 • Krzysztof Motyka (KUL)
 • Katarzyna Popik (WSEI)
 • Janusz Raglewski (UJ)
 • Mirosław Sadowski (UWr)
 • Renata Świrgoń-Skok (UR)

2015

 • Prof. dr hab. Sławomir Bukowski
 • Prof. dr hab. Oleh Karyy
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Dr hab. Jerzy Kitowski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Mirosław Kowerski, prof. nadzw.
 • Dr hab. Agnieszka Majewska
 • Dr hab. Grzegorz Mazurek
 • Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. nadzw.
 • Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk
 • Dr hab. Tomasz Miziołek
 • Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik
 • Prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek
 • Prof. dr hab. Sławomir Smyczek
 • Dr hab. Mirosław Wypych, prof. nadzw.

2016

 • Dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. (UJK)
 • Dr hab. Rafał Biskup (KUL)
 • Dr hab. Paweł Daniluk, prof. nadzw. (INP PAN)
 • Dr hab. Elżbieta Dynia, prof.. nadzw. (UR)
 • Dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. nadzw. (UWM)
 • Dr hab. Monika Klejnowska, prof. nadzw. (UR)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Król (UW)
 • Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (UAM, UZ)
 • Dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. (UWr)
 • Dr hab. Piotr Steczkowski, prof. nadzw. (UR)
 • Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. nadzw. (KUL)
 • Dr hab. Kamil Zeidler, prof. nadzw. (UG)
2017
 • Dr hab. Michał Domagała (KUL)
 • Dr hab. Anna Haładyj, prof. nadzw. (KUL)
 • Dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. nadzw. (UWM)
 • Prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego)
2018
 • Dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. nadzw. (KUL)
 • Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. nadzw. (UJ)
 • Prof. dr hab. Mirosław Granat (UKSW)
 • Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (UJK)
 • Dr hab. Aldona Jurewicz (UWM)
 • Dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. nadzw. (UWM)
 • Prof. dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego)
 • Prof., dr hab. Ryszard Małajny (UŚ)
 • Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (UAM, UZ)
 • Dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. nadzw. (KUL)
 • Dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. nadzw, (UJK, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 • Dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. (UWr)
 • Dr hab. Iwona Sierocka, prof. nadzw. (UwB)
 • Dr hab. Piotr Steczkowski, prof. nadzw. (UR)
 • Dr hab. Krzysztof Stefański, prof. nadzw. (UŁ)
 • Dr hab. Sławomir Tkacz, prof. nadzw. (UŚ)
 • Dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. nadzw. (KUL)
 • Dr hab. Kamil Zeidler, prof. nadzw. (UG)
2019
 • Dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. nadzw. (INP PAN)
 • Dr hab. Artur Łuszczyński, prof. nadzw. (UR)
 • Prof. dr hab. Marek Maciejewski (UWr)
 • Dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw. (UWr)
 • Dr Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. (UWr)
 • Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. nadzw. (UwB)
 • Dr hab. Piotr Steczkowski, prof. nadzw. (UR)
 • Dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. nadzw. (UJK)
2020
 • Dr hab. Leszek Bielecki prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr Maria Bosak-Sojka (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN (Polska Akademia Nauk)
 • Dr Katarzyna Dębińska-Domagała (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Michał Domagała (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Anna Golonka, prof. UR  (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Piotr Góralski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Adam Górski (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Andrzej Jarocha, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Dr hab. Michał Królikowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN (Polska Akademia Nauk)
 • Dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL (KUL)
 • Dr hab. Grzegorz Maroń, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr Małgorzata Mędrala (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Dr hab. Anna Muszyńska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Prof. dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Dr hab. Anna Zofia Stawarska-Rippel, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Marcin Szewczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Prof. dr hab. Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki)
  Dr hab. Aleksandra Wentkowska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
2021
 • Dr hab. Aneta Arkuszewska, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr Marian Bedrii (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)
 • Dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Dr hab. Marek Delong, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)
 • Dr hab. Michał Domagała (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr hab. Anna Golonka, prof. UR  (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Adam Górski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr. hab. Radosław Grabowski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Prof. dr István Hoffman (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)
 • Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dr Sara Hungler (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)
 • Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Dr hab. Aneta Kowalczyk, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr Marcin Niemczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr hab. Anna Zofia Stawarska-Rippel, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Dr hab. Renata Świrgoń-Skok, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Dr hab. Szymon Tarapata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP (Akademia Pomorska w Słupsku)
 • Dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH Rad. (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • Prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
2022
 • Dr hab. Dobrosława Antonów
 • Dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
 • Dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ
 • Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM
  Dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr
 • Elisabete Mendes Silva – Assistant Professor, Polytechnic Institute of Bragança (IPB), PT  
 • Dr hab. Andrzej Olaś
 • Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
 • Dr hab. Szymon Pawelec, prof. UW
 • Prof. dr hab. Maciej Perkowski
 • Dr hab. Joanna Sitko, prof. PL
 • Dr Jacek Srokosz
 • Dr hab. Beata Stępień-Załucka, prof. UR
 • Dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK
 • Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
 • Dr Paweł Woroniecki

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma Annales UMCS - sectio G (Ius)

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej - COPE (www.publicationethics.org) oraz wytyczne wydawnictwa Elsevier. Czasopismo Annales UMCS sectio G (Ius) celem zapewnienia wysokiej jakości publikowanych tekstów przestrzega określonych zasad etycznych.

Redakcja

1. Redakcja czasopisma Annales UMCS sectio G (Ius) w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga określenia wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację, procent udziału pracy twórczej na nad tekstem artykułu. Należy przy tym określić autora koncepcji, założeń i metod, które wykorzystano przygotowując publikację. Odpowiedzialność w powyższym zakresie w pierwszej kolejności ponosi osoba zgłaszająca tekst.
2. Redakcja czasopisma Annales UMCS sectio G (Ius) dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, w szczególności naruszania zasad etyki w nauce.
3. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności tzw. Ghostwriting i Guest Authorship. Jako Ghostwriting traktuje się wszelkie sytuacje wniesienia przez daną osobę istotnego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia jej udziału jako jednego z autorów publikacji bądź bez wymienienia roli tej osoby w podziękowaniach zawartych w publikacji). Jako Guest Authorship redakcja traktuje wszelkie sytuacje, w których udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to widnieje on jako autor lub współautor publikacji.
4. Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i notyfikowane właściwym podmiotom, w szczególności instytucjom, które zatrudniają autora i stowarzyszeniom naukowym i wydwniczym.

Recenzenci

Wyznaczani recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej, stosunku zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Autorzy

1. Publikacje zgłaszane do czasopisma Annales UMCS sectio G (Ius) powinny być oryginalne, rzetelne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma.
2. Redakcja czasopisma Annales UMCS sectio G (Ius) nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach.

Plagiat
Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku, koncepcji teoretycznej lub wniosków końcowych. Przypadki popełnienia plagiatu będę przez redakcję ujawniane i zgłaszane właściwym organom.