Ograniczenia prawa do nauki w czasie pandemii COVID-19 a ograniczenia stosowane w jednostkach systemu oświaty zorganizowanych w podmiotach leczniczych

Jolanta Behr

Streszczenie w języku polskim


Prawo do nauki jest prawem powszechnym i jednym z fundamentów właściwego kształtowania społeczeństwa. Nie jest ono prawem absolutnym, podlega bowiem ograniczeniom na zasadach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W czasie pandemii COVID-19 ograniczenia te wprowadzono na szeroką skalę. Były one uzasadnione dążeniem do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczniów, rodziców oraz pracowników jednostek systemu oświaty. Zastosowano rozwiązania charakterystyczne dla kształcenia i wychowania w podmiotach leczniczych, a więc dla warunków, w których występuje stała kolizja prawa do nauki z prawem do ochrony zdrowia. Celem artykułu jest ustalenie, czy zastosowane środki – mimo że były w większości tożsame – miały w warunkach pandemii COVID-19 taki sam charakter oraz czy ich zastosowanie powodowało te same skutki.


Słowa kluczowe


prawo do nauki; ochrona zdrowia i życia; pandemia COVID-19; ograniczenia; system oświaty; podmioty lecznicze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Behr J., Prawo do nauki w podmiotach leczniczych. Analiza na przykładzie publicznej szkoły podstawowej specjalnej, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2016, vol. 5(2).

Behr J., Wielopłaszczyznowość relacji decentralizacyjnych na przykładzie oświaty samorządowej, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, vol. 16(1–2), DOI: https://doi.org/10.25167/osap.990.

Chmielnicki P., Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, Warszawa 2008.

Czarnik Z., Posłuszny J., Zakład publiczny, [w:] System prawa administracyjnego, red. J. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.

Czuba-Wąsowska M., Mańko K., Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki. Zagadnienia prawne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.

Czyż E., Prawo do nauki – raport z monitoringu, Warszawa 2002.

Elżanowski M., Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970.

Harrison A.G., Lin T., Wang P., Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis, “Trends in Immunology” 2020, vol. 41(12), DOI: https://doi.org/10.1016/j.it.2020.10.004.

Hasöksüz M., Kiliç S., Saraç F., Coronaviruses and SARS-COV-2, “Turkish Journal of Medical Sciences” 2020, vol. 50(9), DOI: https://doi.org/10.3906/sag-2004-127.

Kierznowski Ł., Prawo do nauki w aktach prawa międzynarodowego, [w:] Umiędzynarodowienie krajowego obrotu prawnego, red. M. Perkowski, W. Zoń, t. 1, Białystok 2016.

Klonowiecki W., Zakład publiczny w prawie polskim. Studium prawno-administracyjne, Lublin 1933.

Lisowski P., Szkoła samorządowa jako zakład adminsitracyjny, Wrocław 1997 (niepubl.).

Lu X., Zhang L., Du H., Zhang J., Li Y. (et. al.), SARS-CoV-2 Infection in Children, “New England Journal of Medicine” 2020, vol. 17(382), DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMc2005073.

Ochendowski E., Organy administracji niezespolonej i zakłady administracyjne, [w:] System prawa administracyjnego, red. J. Jendrośka, t. 2, Wrocław 1977.

Ochendowski E., Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969.

Pilich M., Komentarz do art. 30(b) i 30(c), [w:] A. Olszewski, M. Pilich, Prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2021.

Raszewska-Skałecka R., Organizacja i funkcjonowanie zakładów administracyjnych – wybrane zagadnienia, [w:] Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, red. J. Blicharz, P. Lisowski, Warszawa 2022.

Słomka K., Formy kształcenia w czasie pandemii COVID-19. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem efektywności zdalnej formy kształcenia, Wrocław 2021 (niepubl.).

Spasowska-Czarny H., Administracyjnoprawny status zakładów publicznych, Lublin 2014.

Spasowska-Czarny H., Zakład publiczny a przedsiębiorstwo państwowe. Kryteria rozróżnienia w poglądach doktryny prawa administracyjnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2012, vol. 18.

Śledzińska-Simon A., Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności. Teoria i praktyka, Wrocław 2019.

Wu D., Wu T., Liu Q., Yang Z., The SARS-CoV-2 Outbreak: What We Know, “International Journal of Infectious Diseases” 2020, vol. 94, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.004.

NETOGRAFIA

Ministerstwo Edukacji i Nauki, Zajęcia wspomagające dla uczniów – mamy gotowe przepisy, 28.05.2021, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zajecia-wspomagajace-dla-uczniow--mamy-gotowe-przepisy (dostęp: 2.08.2022).

Najwyższa Izba Kontroli, Urzędy w czasach pandemii, 7.04.2022, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/administracja/urzedy-w-czasach-pandemii.html (dostęp: 2.08.2022).

World Health Organization, WHO Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19, 7.09.2020, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---7-september-2020 (dostęp: 30.07.2022).

AKTY PRAWNE

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2181).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020, poz. 433, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 493, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491, ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022, poz. 1028).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1915, ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1082, ze zm.).

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2082, ze zm.).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 2095, ze zm.).

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 17 listopada 2021 r., I SA/Bk 389/21, LEX nr 3286476.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2022.69.2.7-18
Data publikacji: 2022-12-01 14:40:18
Data złożenia artykułu: 2022-08-08 12:55:53


Statystyki


Widoczność abstraktów - 236
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 75

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Jolanta Behr

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.