W sprawie redefinicji funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (na przykładzie funkcji administracji miar)

Agnieszka Żywicka

Streszczenie w języku polskim


W artykule została podjęta próba redefinicji sformułowanych w literaturze przedmiotu funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej ustanowionej w art. 20 Konstytucji RP, a przeprowadzono ją na przykładzie administracji miar. Rozważaniami został objęty specyficzny obszar aktywności państwa w gospodarce związany z metrologią prawną i techniczną. Sfera metrologii prawnej i technicznej jest ściśle związana z przemysłem, a jednocześnie odnosi się do szerokiego kręgu podmiotów gospodarczych. Jest dziedziną, w której zadania realizują organy administracji miar. Wybór jest nieprzypadkowy, ponieważ ów dział niezespolonej administracji rządowej stanowi jaskrawy przykład zmieniającej się roli administracji w gospodarce, zachodzącej pod wpływem zmian ustrojowych i gospodarczych po 1989 r., a następnie ugruntowanych w Konstytucji RP z 1997 r.


Słowa kluczowe


społeczna gospodarka rynkowa; funkcje administracji gospodarczej; administracja miar

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994.

Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.

Górski M., Pojęcia – „funkcje administracji państwowej” i „zadania administracji państwowej”, „Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia Iuridca” 1992, nr 52.

Horubski K., Funkcje administracji gospodarczej, [w:] System Prawa Publicznego, t. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2013.

Jełowicki M., Funkcje współczesnej administracji – próba klasyfikacji, „Organizacja, Metody, Technika” 1983, nr 4–5.

Jełowicki M., Organy administracji specjalnej, Warszawa 1990.

Kiczka K., Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.

Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2000.

Kuta T., Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, Wrocław 1992.

Lissoń P., Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.

Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, red. T. Bąkowski, Warszawa 2015.

Popowska B., Klasyfikacja funkcji administracji publicznej w nauce publicznego prawa gospodarczego, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Druk sejmowy nr 1195.

Rabska T., Gospodarka rynkowa i jej zasady, [w:] Konstytucja i gospodarka, oprac. P. Kaczanowski, Warszawa 1995.

Rabska T., Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa 1967.

Stasikowski R., Funkcja regulacyjna administracji publicznej, Katowice 2009.

Struktura centralnego aparatu gospodarczego i jego funkcje (analiza prawna), red. L. Kieres, Wrocław 1989.

Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.

Strzyczkowski K., Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992.

Szydło M., Wolność działalności gospodarczej, Bydgoszcz–Wrocław 2011.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 884).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 665).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1494 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1161).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542 ze zm.).

Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001 r., K17/00, OTK 2001, nr 1, poz. 4.

Zdyb M., Konstytucjonalizacja egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2008.

Żywicka A., O koncepcjach zmian w organizacji administracji miar, [w:] Współczesne kierunki zmian administracji publicznej, red. P. Bieś-Srokosz, Częstochowa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.265
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:39
Data złożenia artykułu: 2017-03-20 21:37:12

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Agnieszka Żywicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.