Administracyjnoprawne ograniczenia realizacji przedsięwzięć wynikające z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej

Paweł Sadowski, Dorota Lebowa

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie stanowi głos w kwestii obecnie obwiązujących w prawie polskim administracyjnoprawnym ograniczeń realizacji przedsięwzięć wynikających z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. W demokratycznym państwie prawnym ochrona jednostki przed nadmierną ingerencją państwa w sferę konstytucyjnych wolności i praw jest cechą immanentną. Z tego powodu każda dopuszczalna ingerencja państwa musi spełniać odpowiednie wymogi oraz występować jedynie w sytuacji konfliktu dobra określonego podmiotu, jednostki oraz dobra ogólnospołecznego. Nie ulega wątpliwości, iż współcześnie przesłanką wprowadzania i funkcjonowania ograniczeń może być ochrona środowiska, pojmowana jako dobro wspólne zasługujące na zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mechanizmem wprowadzenia ochrony środowiska jest szeroko rozumiana ocena środowiskowa i wydawana w jej wyniku decyzja administracyjna mogąca kształtować sytuację prawną podmiotu zmierzającego do korzystania w określony sposób ze środowiska.


Słowa kluczowe


ochrona środowiska; ograniczenia praw i wolności obywatelskich; decyzja środowiskowa; zasada proporcjonalności; ocena oddziaływania na środowisko

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń 2011.

Górski M., [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2009.

Gruszecki K., Ograniczenia prawne w realizacji inwestycji w związku z wyznaczeniem obszarów Natura 2000, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, z. 2.

Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.

Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2010

Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009.

Rakoczy B., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Warszawa 2010.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71).

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1979.

Talik M., Zasada przezorności a model podejmowania decyzji w obszarze ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2005, nr 3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.).

Wyrok ETS z dnia 7 września 2004 r., C-127/02, LEX nr 210685.

Wyrok NSA z dnia 16 września 2008 r., II OSK 821/08, ONSA 2009, nr 6, poz. 116.

Wyrok TK z dnia 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK 1998, nr 4, poz. 46 (Dz.U. z 1998 r., nr 67, poz. 444).

Wyrok TK z dnia 10 listopada 1998 r., K 39/97, OTK 1998, nr 6, poz. 99.

Wyrok TK z dnia 11 maja 1999 r., P 9/98, OTK 1999, nr 4, poz. 75 (Dz.U. z 1999 r., nr 44, poz. 434).

Wyrok TK z dnia 6 marca 2000 r., P 10/99, OTK 2000, nr 2, poz. 56 (Dz.U. z 2000 r., nr 16, poz. 214).

Wyrok TK z dnia 3 października 2000 r., K 33/99, OTK 2000, nr 6, poz. 188 (Dz.U. z 2000 r., nr 83, poz. 946).

Wyrok TK z dnia 5 marca 2001 r., P 11/00, OTK 2001, nr 2, poz. 33 (Dz.U. z 2001 r., nr 17, poz. 2007).

Wyrok TK z dnia 7 czerwca 2001 r., K 20/00, OTK 2001, nr 5, poz. 119 (Dz.U. z 2001 r., nr 64, poz. 658).

Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2002 r., K 19/01 (Dz.U. z 2002 r., nr 10, poz. 107).

Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03, OTK-A 2004, nr 4, poz. 31 (Dz.U. z 2004 r., nr 109, poz. 1160).

Wyrok TK z dnia 15 maja 2006 r., P 32/05, OTK-A 2006, nr 5, poz. 56 (Dz.U. z 2006 r., nr 86, poz. 601).

Wyrok TK z dnia 18 października 2011 r., SK 2/10 (Dz.U. z 2011 r., nr 240, poz. 1439).

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2012 r., Kp 10/09, M.P. 2012, poz. 20.

Wyrok TK z dnia 15 maja 2012 r., P 11/10 (Dz.U. z 2012 r., poz. 578).

Wyrok TK z dnia 9 października 2012 r., P 27/11 (Dz.U. z 2012 r., poz. 1124).

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 lipca 2015 r., II SA/Go 274/14, CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2010 r., II SA/Kr 42/10, CBOSA.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 4 lipca 2013 r., II SA/Lu 110/13, CBOSA.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2007 r., IV SA/Wa 117/07, CBOSA.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.125
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:33
Data złożenia artykułu: 2017-03-30 21:06:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Paweł Sadowski, Dorota Lebowa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.