Związki między gałęziami prawa konstytucyjnego i administracyjnego z punktu widzenia regulacji Konstytucji RP z 1997 r.

Wojciech Orłowski

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy relacji między gałęziami prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Autor przychyla się do poglądu, iż w zakresie regulacji ustawowych możemy mówić o tożsamości regulacji obu gałęzi prawa. W tym zakresie prawo konstytucyjne i prawo administracyjne stanowią jedność, bowiem posługują się tymi samymi konstrukcjami, metodami i regułami. Szczegółowa analiza rozwiązań konstytucyjnych wykazuje ich niewielkie znaczenie dla regulacji gałęzi prawa administracyjnego. Stan taki powoduje, że dotychczasowe miejsce prawa konstytucyjnego zaczyna zajmować prawo Unii Europejskiej.


Słowa kluczowe


relacje między gałęziami prawa administracyjnego i konstytucyjnego; nadrzędność Konstytucji; zmiana norm prawa konstytucyjnego; europeizacja prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boć S., Konstytucja a prawo administracyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, nr 2.

Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1976.

Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich, Druk sejmowy Sejmu Ustawodawczego/1A.

Dubel L., Problem biurokracji w tradycji myśli socjalistycznej, Lublin 1988.

Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, red. D.R. Kijowski, Warszawa 2000.

Europeizacja administracji publicznej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.

Juberias C.F., The 1992 Amendment of the Spanish Constitution: A Tale of Two Words, [w:] Constiutions of the Countries of the World, ed. G.H. Flanz, New York 1997.

Kaczmarski L., Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej, „PWSZ IPiA Studia Lubuskie” 2009, t. 5.

Kieres L., Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 3.

Kieres L., Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 2.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.

Kosikowski C., Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.

Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Łętowski J., Administracja, prawo, orzecznictwo sądowe, Wrocław 1985.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.

Pietrzykowski K., O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 3.

Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967.

Rydlewski G., Problemy europeizacji administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.

Sarnowiec-Cisłak M., Skutki wyroków TK dla oceny zdarzeń administracyjnoprawnych, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013.

Skrzydło W., Charakter i znaczenie polityczno-prawne Manifestu Lipcowego PKWN, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1959, t. 11, nr 2.

Stefaniuk M., Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Annales UMCS. Sectio G” 2003/2004.

Sylwestrzak A., Historia Najwyższej Izby Kontroli i jej miejsce w konstytucji, „Kontrola Państwowa” 2010, R. 55 (numer specjalny).

System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.

Trzciński J., Konstytucja PRL a konstytucjonalizmu socjalistycznego, [w:] Konstytucja PRL po 30 latach jej obowiązywania, red. K. Działocha, Wrocław 1985.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 4, poz. 8).

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.

Zięba-Załucka H., Czy konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pomogła w zachowaniu jej niezależności?, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.

Zięba-Załucka H., Czy potrzebna jest nowelizacja Konstytucji na tle zmian w Prokuraturze i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, [w:] O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2006.

Zimmermann J., Jedność prawa administracyjnego, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, red. J. Supernat, Wrocław 2009.

Ziółkowski M., Europeizacja Konstytucji – rekonstrukcja znaczenia, [w:] Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.1.63
Data publikacji: 2017-11-25 19:51:30
Data złożenia artykułu: 2017-05-13 15:18:02

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Wojciech Orłowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.