Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej)

Mateusz Błachucki

Streszczenie w języku polskim


W artykule został omówiona problematyka wzrostu międzynarodowej współpracy organów administracji publicznej oraz jej wpływu na organizację i funkcjonowanie służby publicznej. Prezentacja jest przeprowadzona na przykładzie administracji antymonopolowej. Na początku przedstawiono podstawy prawne współpracy międzynarodowej polskiego organu ochrony konkurencji. Następnie analiza objęła różne przejawy tej współpracy na szczeblu światowym, europejskim i bilateralnym. Pomimo rozwiniętej współpracy międzynarodowej polskiego organu ochrony konkurencji wewnętrzna organizacja jego urzędu jest do niej nieprzystosowana i w znacznym stopniu utrudnia przełożenie skutków tej współpracy na wykonywanie przezeń jurysdykcji administracyjnej. Jednocześnie urzędnicy UOKiK nie są szkoleni w kierunku rozwijania współpracy międzynarodowej, a brak wewnętrznych transferów pomiędzy departamentem orzeczniczym i współpracy z zagranicą powoduje, że funkcjonują one w izolacji od siebie.


Słowa kluczowe


umiędzynarodowienie administracji publicznej; organ antymonopolowy; wewnętrzna organizacja organu administracji publicznej; służba publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błachucki M., The role of the OECD in development and enforcement of competition law, “e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público” 2016, Vol. 3(3).

Błachucki M., Umiędzynarodowienie procesów kontroli koncentracji przedsiębiorców, „Ekonomia i Prawo” 2012, nr 1.

Górzyńska T., Próba określenia podstawowych pojęć prawa urzędniczego, [w:] Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016.

Internacjonalizacja administracji publicznej, red. Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski, Warszawa 2015.

Jóźwiak S., Europejska Sieć Konkurencji – model: struktura i współpraca oraz kompetencje decyzyjne członków, Warszawa 2011.

Pickering A., Keep Calm and Carry On: Institutional Reform and International Cooperation in the United Kingdom, [w:] International Cooperation and Competition Enforcement. Brazilian and European Experiences from the Enforcers’ Perspective, eds. V. Marques de Carvalho, C.E. Joppert Ragazzo, P. Burnier da Silva, The Hague 2014.

Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. nr 97, poz. 846).

Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 454).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.157
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:31
Data złożenia artykułu: 2017-09-17 21:02:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 233
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 235

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mateusz Błachucki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.