Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa

Hanna Spasowska-Czarny

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy jakości rządzenia i efektywności administracji publicznej. Analizy dokonano przede wszystkim na podstawie dokumentów strategicznych i opublikowanych raportów różnych instytucji, uwzględniając ocenę efektywności i jakości administracji publicznej oraz sprawność instytucji publicznych.

Pojęcie dobrego rządzenia wprowadził na początku lat 90. XX w. Bank Światowy. Po jego reorganizacji w 1997 r. opracowano listę sześciu kluczowych wskaźników dobrego rządzenia, które zostały zastosowane do badania jego jakości m.in. w Polsce. Badania dowiodły, że Polska osiąga niskie standardy we wszystkich wymiarach dobrego rządzenia, przede wszystkim w zakresie przejrzystości działania sfery publicznej, jakości regulacji, egzekwowania prawa, efektywności oraz skuteczności realizacji zadań publicznych przez administrację. Mimo tego Polska poradziła sobie zaskakująco dobrze, wypracowując w ciągu 30 lat silny wzrost gospodarczy. W najbliższej przyszłości niezbędne będzie jednak podjęcie zdecydowanych działań, by sprostać takim wyzwaniom, jak starzejące się społeczeństwo czy zmiany na rynkach światowych. Sytuacja wymaga wypracowania strategii opartej na funkcjonowaniu sprawnego państwa i jego efektywnej administracji, by wspierać rozwój gospodarczy i funkcjonowanie instytucji publicznych w Polsce.


Słowa kluczowe


dobre rządzenie; zarządzanie publiczne; Bank Światowy; rząd; administracja publiczna; efektywność administracji; sprawność; instytucja; państwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyniak M., Myśl społeczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego, Olsztyn 2006.

Bank Światowy: Polska osiągnęła ogromny sukces, ale wciąż potrzebuje reform, www.worldbank.org/pl/news/press-release/2017/03/21/poland-success-is-remarkable-but-further-reforms-are-needed [dostęp: 15.09.2017].

Fried R.C., Rabinovitz F.F., Comparative Urban Politics: A Performance Approach, New York 1980.

Hood Ch., A Public Management for All Seasons?, “Public Administration” 1991, Vol. 69(1).

Katalog zadań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”, Załącznik 1 do Planu działań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”, aktualizacja marzec 2015.

Kobylińska U., Mierniki sprawności usług publicznych, „Współczesne Zarządzanie” 2013, nr 2.

Kulesza M., Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1.

Kultura ma znaczenie, red. S. Huntington, Poznań 1991.

Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999.

Mączyńska E., Państwo optimum, „Kultura Liberalna” 2014, nr 311.

Mill J., Essey on Government, [w:] Utilitarian Logic and Politics, eds. J. Lively, J. Rees, New York 1984.

Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań 2005.

Pawłowski J., Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Łódź 2004.

Płoskonka J., Jak działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność?, Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 5 grudnia 2012 r.

Pogorzelski K., Sprawność instytucjonalna państwa 2011. Ekspertyza na temat sprawności instytucjonalnej państwa w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, IBS 2011.

Potoczek A., Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Toruń 2001.

Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.

Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym Polski, Warszawa 2016.

Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, KPRM, lipiec 2009.

Rutkowski M., Bank Światowy a poprawianie jakości rządzenia w zmieniającym się świecie. Sytuacja Polski i wyzwania kryzysu gospodarczego, „Zarządzanie Publiczne” 2009, nr 3.

Strategia „Sprawne Państwo 2020”, Warszawa, 20 grudnia 2012, https://mc.gov.pl/strategie [dostęp: 09.09.2017].

Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce – zróżnicowanie regionalne, Warszawa 2000.

Uchwała Rady Ministrów nr 17 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. z 2013 r., poz. 136).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.).

Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Pomiar jakości rządzenia, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 3.

World Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [dostęp: 10.09.2017].

Wójtowicz D., Determinanty sprawności instytucjonalnej samorządów terytorialnych – w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, „MBA” 2009, nr 3.

Wysocki S., Efektywność administracji – czy umiemy ją mierzyć?, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. A. Gołębiowska, B. Zientarski, Warszawa 2016.

Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2003.

Ziobrowska J., Strategia „Sprawne Państwo 2020” wobec współczesnych problemów sektora publicznego w Polsce, „Barometr Regionalny” 2015, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.179
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:32
Data złożenia artykułu: 2017-09-28 23:04:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 3160
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 2119

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Hanna Spasowska-Czarny

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.