Zasady stosowania prawa unijnego w działalności polskich organów administracji publicznej

Karolina Karpus

Streszczenie w języku polskim


Pełnienie służby publicznej przez administrację publiczną w Polsce w dobie członkostwa w Unii Europejskiej musi łączyć się z przemyśleniem tej roli w świetle nowych obowiązków – terenowej administracji unijnej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej jest podstawowym z tych obowiązków, dotyczącym również procesu stosowania prawa przez organy administracji państwa członkowskiego poprzez modelowe rozwiązania odzwierciedlone w zasadach stosowania prawa UE w państwie członkowskim (m.in. zasadzie pierwszeństwa). Polska administracja publiczna w swojej działalności nadal, pomimo ponad dekady członkostwa w UE, prezentuje stanowisko zachowawcze. Tymczasem funkcjonowanie w warunkach multicentryczności systemu prawa w połączeniu z postępującą europeizacją prawa krajowego sprawia, że przykładne pełnienie służby publicznej przez administrację wymaga w tym zakresie przyjęcia postawy aktywnej.


Słowa kluczowe


zasady pierwszeństwa prawa unijnego; zasada skutku bezpośredniego; administracja publiczna państwa członkowskiego UE

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczak-Retecka M., Efektywność jako zasada prawa wspólnotowego, [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, red. C. Mik, Toruń 2007.

Craig P., Búrca G. De, EU Law. Text, Cases, and Materials, Oxford 2002.

Kisała M., Administracja jako służba publiczna, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.

Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Koszowski M., Niepewność jednostki wobec stosowania klauzul generalnych w multicentrycznym systemie prawa administracyjnego, [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. A. Błaś, Warszawa 2014.

Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.

Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.

Łuczak K., Wybrane zagadnienia prounijnej wykładni prawa administracyjnego, [w:] Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak, Warszawa 2012.

Majkowska-Szulc S., Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na praktykę polskich sądów, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008.

Mayr S., Putting a Leash on the Court of Justice? Preconceptions in National Methodology v Effet Utile as a Meta-Rule, “European Journal of Legal Studies” 2012, No. 2.

Miąsik D., Zasady prawa Unii Europejskiej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.

Niedźwiedź M., Administracyjne wykonywanie prawa Unii Europejskiej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.

Półtorak N., Zasada efektywnego wykonywania prawa Unii w sferze administracyjnego, pośredniego wykonywania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.

Sołtys A., Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

Szpak A., O wykładni międzynarodowego prawa traktatowego i zwyczajowego (z uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 1.

Šadl U., The Role of Effet Utile in Preserving the Continuity and Authority of European Union Law: Evidence from the Citation Web of the Pre-Accession Case Law of the Court of Justice of the EU, “European Journal of Legal Studies” 2015, No. 1.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 ze zm.).

Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864 ze zm.).

Wilbrandt-Gotowicz M., Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne, Warszawa 2017.

Woźniak M., Administracja publiczna wobec prawa wspólnotowego (aspekty organizacyjne i kompetencyjne), [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK ZU 2005, nr 5A, poz. 49.

Wyrok Trybunału z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Nederlandse administratie der belastingen, ECLI: ECLI:EU:C:1963:1.

Wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64 Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L., ECLI: ECLI:EU:C:1964:66.

Wyrok Trybunału z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECLI: ECLI:EU:C:1970:114.

Wyrok Trybunału z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie 41/74 Yvonne van Duyn przeciwko Home Office, ECLI: ECLI:EU:C:1974:133.

Wyrok Trybunału z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA, ECLI: ECLI:EU:C:1978:49.

Wyrok Trybunału z dnia 5 kwietnia 1979 r. w sprawie 148/78 Postępowanie karne przeciwko Tullio Ratti, ECLI: ECLI:EU:C:1979:110.

Wyrok Trybunału z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie 8/81 Ursula Becker przeciwko Finanzamt Münster-Innenstadt, ECLI: ECLI:EU:C:1982:7.

Wyrok Trybunału z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Sabine von Colson i Elisabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen, ECLI: ECLI:EU:C:1984:153.

Wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie 103/88 Fratelli Costanzo SpA przeciwko Comune di Milano, ECLI: ECLI:EU:C:1989:256.

Zdyb M., Służba publiczna, [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.147
Data publikacji: 2018-02-26 19:27:30
Data złożenia artykułu: 2017-09-29 10:02:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1325
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 6761

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Karolina Karpus

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.