Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ewa Serafin

Streszczenie w języku polskim


Pośród konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustawodawca umieścił również akty prawa miejscowego. Jednym z nich jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on najważniejszym aktem planowania i zagospodarowania przestrzennego. W artykule, poprzez analizę wybranych aspektów prawnych planowania przestrzennego z obowiązującą jego wykładnią stosowaną w sądach administracyjnych, wskazano na skutki prawne, jakie niesie za sobą uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Słowa kluczowe


planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; planowanie przestrzenne; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; prawo miejscowe; akty prawa miejscowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajerowski T., Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Olsztyn 2003.

Brzezicki T., Kara za niezgodne z prawem umieszczenie reklamy, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 8.

Dumin Ł., Kuźma G., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, [w] Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, red. D. Okolski, Warszawa 2014.

Filipiuk K., Sprzeczność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 10.

Goździewicz-Biechońska J., Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 7–8.

Janiszewska A., Gospodarka przestrzenna – definicje i powiązania z innymi naukami, www.sse.geo.uni.lodz.pl/uploads/space9/janiszewska.pdf [dostęp: 18.03.2018].

Juchniewicz K., Znaczenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu struktury przestrzennej obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2011, nr 3.

Juja J., Piotrowski S., Wyzwania i przeszkody rewitalizacji miast, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 11.

Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast, Łódź 2001.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Krajewska M., Szopińska K., Dittmann I., Wpływ uwarunkowań planistycznych na ceny gruntów mieszkaniowych w powiecie bydgoskim, „Ekonometria” 2014, nr 4.

Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2009.

Małysa-Sulińska K., Swoboda organów administracji publicznej w określaniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 7–8.

Nałęcz A., Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 11.

Niewiadomski Z., Komentarz do art. 37f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.

Niewiadomski Z., Komentarz do art. 37i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, [w:] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2016.

Nowak M.J., Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013.

Stelmasiak J., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawny środek ochrony środowiska, Lublin 1994.

Szewczyk M., Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, [w:] Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

Świderski K., Odpowiedzialność gminy z tytułu szkód spowodowanych kształtowaniem ładu przestrzennego, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 9.

Topczewska T., Rewitalizacja miast: działania samorządów lokalnych, Warszawa 2005.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1023 ze zm.).

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 grudnia 2010 r., IV SA/Wa 1912/10, Legalis nr 366972.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 17 października 2012 r., II SA/Bd 654/12, niepubl.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 stycznia 2013 r., II SA/Łd 1058/12, niepubl.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.223-234
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:25
Data złożenia artykułu: 2018-04-23 23:51:08


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1239
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 255

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Serafin

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.