Dbałość o dobro zakładu pracy jako źródło obowiązku lojalności pracownika wobec pracodawcy

Anna Kosut

Streszczenie w języku polskim


Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy, choć niewyrażony wprost w Kodeksie pracy, stanowi jedną z powinności pracowniczych. Jej źródła poszukiwać należy w obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, przewidzianym przez art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Dbałość o dobro zakładu pracy może być wyrażona przez różnego rodzaju zachowania pracownika, podejmowane na rzecz i w interesie pracodawcy, w tym poprzez powstrzymanie się od czynienia wszystkiego, co bezpośrednio lub pośrednio zagrażałoby jego interesom. To w szczególności w tego rodzaju zachowaniach wyraża się pracowniczy obowiązek lojalności. Należy podkreślić również to, że obowiązek ten jest konsekwencją szczególnego charakteru stosunku pracy. Jego treścią nie jest bowiem wyłącznie wymiana przez strony wzajemnych świadczeń, lecz także specyficzna więź o charakterze osobistym, zakładająca zaufanie do drugiej strony tego stosunku prawnego.


Słowa kluczowe


pracownik; pracodawca; dobro zakładu pracy; obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy; obowiązek lojalności pracowniczej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerniak-Swędzioł J., Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2006 r., II PK 160/06, OSP 2007, nr 7–8.

Dörre-Kolasa D., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. A. Sobczyk, Warszawa 2016.

Gładoch M., Obowiązek lojalności pracownika a problem anomii w stosunkach pracy, [w:] Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy. Wybrane zagadnienia, red. T. Wyka, A. Nerka, Warszawa 2017.

Góral Z., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. W. Baran, Warszawa 2016.

Illukowicz M., Zakaz konkurencji. Przepisy regulujące lojalność pracownika wobec pracodawcy, „Personel i Zarządzanie” 2003, nr 5.

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996.

Kijowski A., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2000.

Kuba M., Uprawnienia kontrolne pracodawcy a pracowniczy obowiązek dbałości o jego dobro, [w:] Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy. Wybrane zagadnienia, red. T. Wyka, A. Nerka, Łódź 2017.

Kuczyński T., O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 7.

Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013.

Mitrus L., [w:] K.W. Baran (red.), B.M. Ćwiertniak, L. Mitrus, A. Sobczyk, Prawo pracy, Kraków 2005.

Musiała A., Glosa do wyroku SN z dnia 9 lutego 2006 r., II PK 160/06, „Państwo i Prawo” 2007, z. 12.

Patulski A., Lojalność z klauzulą. Zawieranie i rozwiązywanie umów o zakazie konkurencji – na podstawie przepisów kodeksu pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Personel i Zarządzanie” 2006, nr 1.

Skąpski M., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 2.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–2, Warszawa 1979.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.

Świątek-Barylska I., Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Łódź 2013.

Święcicki M., Prawo stosunku pracy. Zarys systemu, Częstochowa 1949.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zm.).

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Wyka T., Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro pracodawcy jako element treści stosunku pracy, [w:] Pracodawca jako podmiot ochrony w stosunku pracy. Wybrane zagadnienia, red. T. Wyka, A. Nerka, Łódź 2017.

Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1997 r., I PKN 118/97, OSNAPiUS 1998, nr 7, poz. 206.

Wyrok SN z dnia 9 lutego 2006 r., II PK 160/06, OSNP 2007, nr 1–2, poz. 4.

Wyrok SN z dnia 31 marca 2009 r., II PK 251/08, LEX nr 707875.

Wyrok SN z dnia 4 lutego 2011 r., II PK 199/10, LEX nr 688195.

Wyrok SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 204/10, LEX nr 817517.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.107-115
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:18
Data złożenia artykułu: 2018-05-22 08:56:15


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1943
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1544

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Kosut

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.