Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym

Kamil Antonów

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie dotyczy zagadnienia wpływu zasad równości i sprawiedliwości społecznej na prawo emerytalne. Autor stwierdza, że równość w prawie emerytalnym jest pojmowana w sposób szczególny, co wynika z naturalnego dla prawa ubezpieczeń społecznych zróżnicowania praw i obowiązków w sferze podlegania ubezpieczeniom, rodzaju wykonywanej pracy czy też z uwagi na płeć. Prowadzi to do odstępowania od nakazu równego traktowania podmiotów równych (podobnych) na rzecz dyferencjacji uprawnień emerytalnych uzasadnianej m.in. zasadą solidarności. Z kolei kwestia sprawiedliwości społecznej wiąże się głównie z ustaleniem reguł partycypacji w środkach pochodzących ze wspólnie tworzonego funduszu. W tym zakresie, aby zapewnić sprawiedliwy podział świadczeń, niezbędne jest wzajemne uzupełnianie się zasad „według pracy” i „według potrzeb” w celu zachowania komplementarności obu formuł sprawiedliwości. Wymiar świadczeń, uwzględniając społeczny charakter systemu emerytalnego, nie może być całkowicie zależny od wcześniej wniesionego wkładu (składki), powinien być bowiem korygowany mechanizmem przesunięcia środków w ramach danej generacji (np. od bogatszych do uboższych czy od krócej żyjących do dłużej żyjących). 


Słowa kluczowe


równość; sprawiedliwość społeczna; prawo emerytalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonów K., [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, pod red. K. Antonowa, Warszawa 2014.

Antonów K., [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2015.

Antonów K., Faktyczne i prawne okoliczności podwyższania i zrównywania wieku emerytalnego, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), pod red. B.M. Ćwiertniaka, t. 2, Sosnowiec 2013.

Antonów K., Prawo do emerytury, Kraków 2003.

Antonów K., Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci ubezpieczonego albo śmierci emeryta, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 5.

Antonów K., Wypowiedzenie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Najwyższego, [w:] Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, pod red. B. Cudowskiego, J. Iwulskiego, Białystok 2013.

Babińska-Górecka R., Glosa do wyroku TK z dnia 13 listopada 2012 r., K 2/12, „Państwo i Prawo” 2014, z. 6.

Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2006.

Kalina-Prasznic U., Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników – między prawem a rynkiem, Warszawa 2012.

Perelman Ch., O sprawiedliwości, Warszawa 1959.

Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.

Sanetra W., Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych, [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod red. K.W. Frieskego, E. Przychodaja, Warszawa 2014.

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 3, Warszawa 1981.

Ślebzak K., Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem solidarności i sprawiedliwości, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. M. Skąpskiego, K. Ślebzaka, Poznań 2014.

Wagner B., Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. M. Skąpskiego, K. Ślebzaka, Poznań 2014.

Wagner B., Zasada równego traktowania w ubezpieczeniu chorobowym, [w:] Ubezpieczenia chorobowe, Iwonicz-Zdrój 2010.

Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego – część ogólna, Warszawa – Kraków 1994.

Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.2.9
Data publikacji: 2016-02-08 12:27:55
Data złożenia artykułu: 2015-06-25 18:43:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1718
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4604

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Kamil Antonów

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.