Możliwości kształtowania kompetencji zawodowych asystentów rodzin w procesie szkolenia

Marta Czechowska-Bieluga

Streszczenie w języku polskim


Asystenci rodzin, by efektywnie realizować swoją rolę zawodową, uczestniczą w różnorodnych szkoleniach. W artykule podjęto próbę sprawdzenia, jakie są możliwości kształtowania kompetencji zawodowych adeptów asystencji rodzinnej. Badania przeprowadzono wśród 68 asystentów rodzin z województwa lubelskiego, wykorzystując autorski kwestionariusz dotyczący możliwości podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych w trakcie szkoleń. Wyniki analiz pozwalają sądzić, że badani lepiej oceniają te kompetencje radzenia sobie z zadaniami, które szkolili. Biorąc pod uwagę to, że badani pozytywnie oceniają szkolenia, cechuje ich gotowość i wysoki poziom motywacji do udziału w edukacji ustawicznej, a także to, że dostrzegają wiele korzyści płynących z uczestnictwa, wydaje się, że warto tworzyć spójną ofertę szkoleniową dla tej grupy zawodowej, adekwatną do zmieniających się potrzeb społecznych. Będzie to kolejny krok do profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny.


Słowa kluczowe


asystenci rodzin; szkolenia; profesjonalizacja; kompetencje zawodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernaś M., Trojanowski P., Tworek I. (2014), Problemy wdrożeniowe asystencji rodzinnej w świetle doświadczeń i opinii jej adeptów i ich opiekunów, Wrocław: Wydawnictwo In Posterum.

Czechowska-Bieluga M. (w druku), Przygotowanie zawodowe asystentów rodzin a realizowane przez nich działania. Analiza związku w świetle danych statystycznych i wyników badań własnych, [w:] T. Kamiński (red.), Praca socjalna. Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa, Warszawa: UKSW.

Informacja Rady Ministrów o realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013, poz. 135 z późn. zm.).

Kotlarska-Michalska A. (2011), Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, [w:] A. Żukiewicz, Asystent rodziny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Krasiejko I. (2013), Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Toruń: Wydawnictwo Akapit.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U., nr 272, poz. 1608).

Różański A. (2012), Dobór szkoleń pracowniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach – analiza zjawiska, „E-mentor”, 5.

Szpunar M. (2011), Znaczenie asystentury rodzin i działań projektowych „Rodzina bliżej siebie” po zakończeniu udziału w projekcie, [w:] M. Szpunar (red.), Asystentura rodziny, Gdynia: MOPS.

Szpunar M. (2013), Edukacyjne konfrontacje rzeczywistości w pracy socjalnej – asystenci rodzin wobec poczucia własnej kompetencji, [w:] M. Mendel, B. Skrzypczak (red.), Praca socjalna jako edukacja ku zmianie. Od edukacji do polityki, Warszawa: Wydawnictwo Fundacja ISP.

Urbaniak-Zając D. (2014), O profesjonalności pracy socjalnej w relacjach z badań, [w:] M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk: ANWI.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013, poz. 135 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.53
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:42
Data złożenia artykułu: 2016-03-30 10:52:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 773
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1185

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Marta Czechowska-Bieluga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.