Identyfikacja z zawodem pracowników socjalnych

Ewelina Maria Florys

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje badanie, którego celem było zdiagnozowanie poziomu poczucia oraz czynników mających wpływ na rozwój identyfikacji zawodowej pracowników socjalnych. Identyfikacja zawodowa jest rozumiana jako przyjmowanie i uwewnętrznianie wartości i norm obowiązujących jednostki czy grupy społeczne. Na rozwój identyfikacji zawodowej pracowników socjalnych mają wpływ takie czynniki, jak motywacja do pracy, zaangażowanie w pracę, satysfakcja i sukces zawodowy, ogólne nastawienie wobec zawodu. Dane zostały zebrane od 109 pracowników socjalnych pracujących w ośrodkach pomocy społecznej na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Wyniki pokazały, że badanych pracowników socjalnych cechuje wysoki poziom identyfikacji zawodowej. Ponadto różnią się oni pod względem wybranych elementów kształtujących ich poczucie tożsamości zawodowej.


Słowa kluczowe


identyfikacja zawodowa; motywacja do pracy; zaangażowanie w pracę; satysfakcja z pracy; pracownicy socjalni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńko M. (2012), Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska E. (red.) (2009), Profile kompetencji społecznych osób pracujących i bezrobotnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Grączyńska K. (2013), Dlaczego tak trudno pomagać? Realia pomocy społecznej w Polsce, „Praca Socjalna”, 5.

Kanasz T. (2014), Badanie emocji społecznych pracowników socjalnych, „Praca Socjalna”, 1.

Kanios A. (2012), Wokół profesjonalizmu pracowników socjalnych – analiza badawcza, „Praca Socjalna”, 3.

Kantowicz E. (2010), Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie – dylematy etyczne pracy socjalnej, „Praca Socjalna”, 2.

Kawczyńska-Butrym Z. (2000), Pracownicy socjalni, [w:] Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kurcz A. (2002), Poczucie tożsamości zawodowej pracowników socjalnych, [w:] J. Brągiel, A. Kurcz (red.), Pracownik socjalny. Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC.

Oleksa K. (2013), Wypalenie zawodowe, zaangażowanie i satysfakcja z pracy u osób wykonujących zawody społeczne, „Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej”, 13.

Rybczyńska D.A., Olszak-Krzyżanowska B. (1995), Aksjologia pracy socjalnej – wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Smoder A. (2010), Równowaga: praca – życie – wybór czy konieczność?, „Polityka Społeczna”, 4.

Zbyrad T. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów. Raport z badań, Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut Socjologii.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.67
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:44
Data złożenia artykułu: 2016-04-26 14:22:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1478
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 858

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewelina Maria Florys

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.