Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań

Ewa Kantowicz

Streszczenie w języku polskim


Istnieje wiele kontrowersji wokół procesu edukacji zawodowej do obszaru działania socjalno-wychowawczego i odpowiadającego nowym wyzwaniom kształcenia kompetencji profesjonalnych pracowników socjalnych. Akademickie dyskusje dotyczą nie tylko istoty profesjonalizacji, ale i takiego przygotowania zawodowego pracowników socjalnych, które odpowiadałoby przyjętym standardom oraz indywidualnym i społecznym oczekiwaniom. Podjęty dyskurs nad edukacyjnymi dylematami akademickiej edukacji pracowników socjalnych jest próbą refleksji nad możliwymi obszarami eksploracji tego problemu oraz dylematami związanymi z kształtowaniem oczekiwanej wiedzy, umiejętności i postaw, które sprzyjałyby efektywnym działaniom profesjonalnym pracownika socjalnego.


Słowa kluczowe


edukacja do pracy socjalnej; interdyscyplinarna wiedza; dylematy akademickiego kształcenia pracowników socjalnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Campanini M., Frost E. (2004), Introduction, [w:] M. Campanini, E. Frost (eds.), Social Work in Europe. Commonalities and Differences, Rome: Carocci.

Czerepaniak-Walczak M. (2013), Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas?, Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE L 255/22, PL, 30 września 2005 r., art. 2–4, 12–14, pkt. 9–18).

Frysztacki K. (2008), Dwadzieścia lat specjalności pracy socjalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 14.

Frysztacki K. (2013), Praca socjalna: czy dyscyplina teoretyczna, dlaczego i jak?, [w:] K. Frysztacki (red.), Krakowskie studia pracy socjalnej, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Kantowicz E. (2005), Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Kantowicz E. (2011), Kierunki profesjonalnego kształcenia do pracy socjalnej w Europie, [w:] A. Cudowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Kantowicz E. (2013), Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Lepalczyk I. (1999), Wpływ Kamińskiego na praktykę i myśl socjalną w Polsce, [w:] I. Lepalczyk, W. Ciczkowski (red.), Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Marynowicz-Hetka E. (2003), Podejście transwersalne w analizie obszarów działania społecznego, [w:] S. Kawula, E. Marynowicz-Hetka, A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastalia.

Marynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Michalska A. (2013), Przykłady dysfunkcji w kształceniu pracowników socjalnych, „Annales UMCS. Sectio J”, XXVI, 1–2.

Piekarski J. (1999), Problem wiedzy profesjonalnej w pracy socjalnej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (eds.), European Dimensions in Training and Practice of the Social Professions, Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. 2005, nr 61, poz. 544).

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. 2008, nr 27, poz. 158).

Rymsza M. (red.) (2010), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Szmagalski J. (2012), Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Urbaniak-Zając D. (2016), W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.27
Data publikacji: 2016-12-10 10:33:41
Data złożenia artykułu: 2016-06-09 15:20:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 870
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1019

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewa Kantowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.