Środowisko rodzinne a poczucie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego

Katarzyna Jas

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na rolę rodziny w kształtowaniu tożsamości osób w wieku późnej dorosłości. Na Śląsku Cieszyńskim rodzina zajmowała i zajmuje znaczące miejsce w życiu mieszkańców. Jest miejscem wychowania, kontaktów międzypokoleniowych, źródłem tradycji, transmisji wartości oraz kształtowania tożsamości dzieci i młodzieży, a także osób w wieku późnej dorosłości. Życie rodzinne staje się dla osób w wieku późnej dorosłości motorem, który napędza do podejmowania wielostronnej aktywności, a ta z kolei przyczynia się do ugruntowania istniejącego już poczucia tożsamości lub postrzegania własnej osoby w nowych kategoriach.


Słowa kluczowe


rodzina; tożsamość; osoby w wieku późnej dorosłości; Śląsk Cieszyński

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Z. (1993). Ziemia, krew, tożsamość. Przegląd Polonijny, (4), 7–8.

Chlebowczyk, J. (1983). O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w). Katowice: Śląski Instytut Nauk.

Dyczewski, L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: TN KUL.

Encyklopedia powszechna (2002). T. 7. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Erikson, E.H. (1994). Identity and Life Cycle. New York–London: W. Norton & Company.

Erikson, E.H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (2004). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Forgas, J.P., Williams, K.D., Wheeler, L. (2005). Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. Gdańsk: GWP.

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Guilford, J.P. (1960). Podstawowe metody statystyki w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2002). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konieczna-Woźniak, R. (2008). Zaangażowanie ludzi starszych w przekaz międzypokoleniowy. W: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy (s. 305–313). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nikitorowicz, J. (1999). Szanse i zagrożenia tożsamości rodzinnej na pograniczu kultur. W: J. Nikitorowicz (red.), Rodzina wobec wyzwań w edukacji międzykulturowej (s. 66–78). Białystok: Trans Humana.

Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP.

Rusek, H. (1997). Kulturowe wzory życia polskich rodzin na Zaolziu a asymilacja. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szatur-Jaworska, B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.

Szczurek-Boruta, A. (1998). Rodzina a tolerancja (z badań młodzieży i rodziców mieszkających na pograniczu polsko-czeskim). W: T. Lewowicki, B. Grabowska (red.), Młodzież i tolerancja (s. 99–119). Cieszyn: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie.

Szczurek-Boruta, A. (1999). Edukacja szkolna na pograniczu polsko-czeskim (z badań społeczności Śląska Cieszyńskiego). W: J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym (s. 153–165). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Szczypka-Rusz, A. (2000). Współczesna rodzina cieszyńska. Kim są rodzice? Kim chcieliby, żeby były ich dzieci – rzecz o tożsamości. W: T. Lewowicki, J. Suchodolska (red.), Rodzina – wychowanie –wielokulturowość (s. 48–55). Cieszyn–Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia W Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.

Szuścik, U. (2006). Potrzeby dziecka. W: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne (s. 375–378). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Waroch-Kardas, H. (1988). Fazy życia zawodowego i rodzinnego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Wielgus, S. (2001). Rodzina wobec współczesnych zagrożeń. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina. Źródło życia i szkoła miłości (s. 15–28). Lublin: TN KUL.

Witkowski, L. (1989). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E.H. Eriksona. Toruń: Wydawnictwo UMK.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2019.32.2.213-222
Data publikacji: 2019-10-31 17:20:23
Data złożenia artykułu: 2018-07-03 11:17:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 827
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 792

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Katarzyna Jas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.