Przekonania polskiej młodzieży na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w obszarze rodzinnym. Prezentacja wyników badań własnych

Patrycja Zielińska

Streszczenie w języku polskim


Kształtowanie pozytywnego obrazu niepełnosprawności jest istotne z uwagi na wspólne funkcjonowanie w społeczeństwie w oparciu o zasadę wzajemnego dopełniania i uzupełniania. Tylko wtedy można mówić o pełnej integracji osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność dotyczy nie tylko osoby, lecz także członków jej rodziny. Poznanie przekonań polskiej młodzieży na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w sferze rodzinnej stanowi przedmiot dociekań niniejszego opracowania. Podjęto w nim próbę zdiagnozowania przekonań w obrębie dwóch grup badawczych: studentów i uczniów szkół średnich. Tym samym zaistniała możliwość wyodrębnienia różnic pomiędzy grupami ankietowanych. Główny problem badawczy brzmi: Jakie są przekonania młodzieży na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w obszarze rodzinnym oraz czy występują różnice między młodzieżą szkolną i akademicką w zakresie analizowanych zmiennych? W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, że polska młodzież jest przekonana, że osoby niepełnosprawne powinny być traktowane tak samo jak pozostali członkowie rodziny. Z uwagi na wielość aspektów funkcjonowania w rodzinie badania należy traktować jako zasygnalizowanie pola eksploracji do dalszych, pogłębionych analiz naukowych.


Słowa kluczowe


przekonania młodzieży; niepełnosprawność; funkcjonowanie w rodzinie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bieganowska, A. (2005). Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Szkoła Specjalna, 66(5), 362–371.

Brestovanský, M., Gubricová, J., Libercanová, K. (2018). Inclusion, Diversity, Equality in Non-Formal Education through the Optic of Youth and Youth Workers. Acta Educationis Generalis, 8(3), 94–108. DOI: https://doi.org/10.2478/atd-2018-0019

Cisłak, A., Henne, K., Skarżyńska, K. (red.). (2009). Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.

GUS (2003). Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002. Część I: osoby niepełnosprawne. Retrieved from: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/osoby_niepelnosprawne_oraz_ich_gospodarstwa_domowe_2002_cz_1_osoby_niepelnosprawne.pdf (access: 9.12.2019).

Janicka, M. (2015). Dane demograficzne. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Retrieved from: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1 (access: 9.12.2019).

Larkowa, H. (1980). Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy. In: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna (pp. 478–492). Warszawa: PWN.

Lewowicki, T. (2004). O zrozumieniu planów życiowych i ich warunków społeczno-kulturowych. In: Z. Jasiński, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz (red.), Plany życiowe młodzieży z terenów pograniczy (pp. 31–48). Opole: Opolska Oficyna Wydawnicza.

Majewski, T. (1998). Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności i Upośledzeń – problemy i nowe propozycje. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, (1), 155.

Sękowska, Z. (1998). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Sękowski, A.E. (1991). Osobowościowe uwarunkowania postaw wobec ludzi niepełnosprawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Zielińska-Król, K. (2014). Rodzina w procesie wsparcia społecznego i zawodowego osoby niepełnosprawnej. Labor et Educatio, (2), 79–89.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.1.235-243
Data publikacji: 2020-03-27 19:13:38
Data złożenia artykułu: 2019-04-18 07:27:57


Statystyki

Widoczność abstraktów - 192
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 46

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Patrycja Zielińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.