Teoretyczne inspiracje dla praktyki pracy socjalnej. Odniesienia do teorii uczestnictwa Karola Wojtyły

Arkadiusz Żukiewicz

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy podjętej w niniejszym artykule jest teoria uczestnictwa opracowana na gruncie dociekań filozoficznych. Jest to w szczególności teoria Karola Wojtyły. Autor ten, wpisując się w personalistyczną perspektywę oglądu rzeczywistości, integruje osobę i czyn jako fundament przedmiotowej teorii. Inspiracje dla praktyki pracy socjalnej wyłaniające się z toku analizy stanowią (w zamierzeniu tego artykułu) impuls do dalszej, samodzielnej refleksji o czynnikach warunkujących procesy uczestnictwa społecznego i współdziałania w przetwarzaniu rzeczywistości życia codziennego osób, rodzin, grup społecznych, społeczności lokalnych i całych społeczeństw. Zastosowane tu narzędzie ontologicznej analizy czynnikowej może być stosowane w podobnych projektach wydawniczych. Wymiernym efektem tego działania może być kreślenie nowych pól zainteresowania łączącego teorię z praktyką, nauki humanistyczne z naukami społecznymi, medycznymi, technicznymi itp. W obszarze pracy socjalnej, która nosi znamiona dyscypliny praktycznej, konieczne jest przekraczanie tradycyjnych granic dzielących poszczególne nauki i dystansujących osiągany na ich gruncie dorobek teoretyczny, badawczy czy metodyczny. Integralność i holizm są bowiem konieczne dla pełniejszego oglądu rzeczywistości, w której podejmowane są działania na rzecz przebudowy warunków życia ludzkiego w teraźniejszości i przyszłości.


Słowa kluczowe


praca socjalna; pedagogika społeczna; teoria uczestnictwa; filozofia; Karol Wojtyła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramowski, E. (1899). Pierwiastki indywidualne w socjologii. Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego.

Abramowski, E. (1906). Znaczenie współdzielczości dla demokracji. Warszawa: Towarzystwo Kooperatywistów.

Abramowski, E. (1907). Idee społeczne kooperatywizmu. Warszawa: Biblioteczka Społem.

Anzenbacher, A. (2008). Wprowadzenie do filozofii. Kraków: WAM.

Bartnik, C. (2008). Personalizm. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Judycki, S. (2007). O dzisiejszym stanie epistemologii. W: M. Hetmański (red.), Epistemologia współczesna (s. 71–84). Kraków: Universitas.

Kamiński, A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN.

Kasprzyk, L., Węgrzecki, A. (1974). Wprowadzenie do filozofii. Warszawa: PWN.

Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Ossolineum.

Krzeczkowski, K. (1936). O stanowisko nauk praktycznych. Warszawa: Drukarnia Kasy im. Mianowskiego (Nadbitki z tomu XXI „Nauki Polskiej”, s. 45–74).

Krzywicki, L. (1986). Człowiek i społeczeństwo. Wybór pism. Warszawa: Książka i Wiedza.

MNiSW (2018). Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD, https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_09/e6ec2585f0b58322bf49062971e11b56.pdf (dostęp: 10.02.2020).

Radlińska, H. (1935). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej. Warszawa: Nasza Księgarnia, ZNP.

Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław: Ossolineum.

Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (poz. 1818), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf (dostęp: 10.01.2020).

Żukiewicz, A. (2009). Wprowadzenie do ontologii pracy społecznej. Odniesienia do społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Żukiewicz, A. (2015). Od pracy społecznej do pracy socjalnej. O powrocie do źródeł społeczno-pedagogicznej refleksji Heleny Radlińskiej. W: A. Kotlarska-Michalska, P. Sikora (red.), Praca socjalna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (s. 103–121). Opole: Wydawnictwo UO.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2020.33.1.27-37
Data publikacji: 2020-03-27 19:13:21
Data złożenia artykułu: 2019-05-27 19:35:12


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1289
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 659

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Arkadiusz Żukiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.