„Tygodnik Ilustrowany” wobec odradzającej się Białorusi (1918)

Monika Gabryś-Sławińska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje, w jaki sposób redakcja „Tygodnika Ilustrowanego” modelowała przekazy związane z odradzaniem się Białorusi w roku 1918 (a zatem od chwili odzyskania przez Białoruś niepodległości do momentu powstania Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej). W horyzoncie badawczym znalazła się zaproponowana przez pismo interpretacja wolnościowych dążeń Białorusi w kontekście opartego na współpracy zabezpieczenia polskiego stanu posiadania oraz w perspektywie ważnych dla Białorusi wpływów oświatowo-kulturowych.


Słowa kluczowe


„Tygodnik Ilustrowany”; historia Białorusi; Roman Skirmunt; Edward Woyniłłowicz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagiński, H. (1921). Wojsko Polskie na Wschodzie. 1914–1920. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa.

Batowski, H. (1988). Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bazylow, L., Wieczorkiewicz, P. (2005). Historia Rosji, Wrocław: Ossolineum.

Bergman, A. (1974). Antoni Łuckiewicz (1884–1946). Szkic biograficzny. Przegląd Historyczny, 4, s. 667–695.

Brykalska, M. (1992). „Tygodnik Ilustrowany”. W: A Brodzka et al. (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku (s. 1135–1139). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Brzoza, C., Stepan, K. (1998). Skirmunt Roman. W: H. Markiewicz (red.), Polski słownik biograficzny (s. 184–187). T. XXXVIII. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Chmielewska, G. (2011). Cierń Kresowy. Opowieść o Edwardzie Woyniłłowiczu i jego rodzinie. Łomianki: Wydawnictwo LTW.

Dębicki, Z. (1918). Józef Wolff a „Tygodnik Ilustrowany”. Tygodnik Ilustrowany, 9, s. 101–102.

Falkowski, C. (1938). Cieplak Jan. W: W. Konopczyński (red.), Polski słownik biograficzny (s. 55–57). T. IV. Kraków: Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

Federowicz, I. (2005). W służbie ziemi ojczystej. Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna z lat 1905–1929. Kraków: Collegium Columbinum.

Gabryś-Sławińska, M. (2015). Konflikty zbrojne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1904–1918. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Iwaszkiewicz, J. (1931). Przedmowa. W: Woyniłłowicz, E. Wspomnienia 1847–1928 (s. VII– XXIV). Wilno: Skład Główny w Księgarni Józefa Zawadzkiego.

Jurkowski, R. (2009). Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Jurkowski, R. (2001). „W epoce defensywy narodowej”. Działalność i poglądy społeczno-polityczne Edwarda Woyniłłowicza w latach 1878–1909. W: M. Mroczko (red.), Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku (s. 67–89). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Jurkowski, R. (2001). Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza. Warszawa: Przegląd Wschodni.

Korzeniowski, M. (2001). Na wygnańczym szlaku… Działalność Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego na Białorusi w latach 1915–1918. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Korzeniowski, M., Mądzik, M., Tarasiuk, D. (2007). Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Manikowska, E. (2010). Wielka Wojna i zabytki. W: E. Manikowska, P. Jamski (red.), Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości. Wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości (21–91). Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Mądzik, M. (2011). Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Mądzik, M. (1995). Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny i Centralny Komitet Obywatelski w Mińsku: próba zjednoczenia organizacji na przełomie 1917/1918 r. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. F, 50, s. 235–257.

Michaluk, D. (2010). Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Mironowicz, E. (2007). Białoruś. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Mironowicz, E. (2004). Łuckiewicz Anton. W: W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku (s. 753–754). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM.

Odziemkowski, J. (1998). Leksykon bitew polskich 1914–1921. Pruszków: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Oppman, A. (1918). Śp. Józef Wolff. Wspomnienie. Tygodnik Ilustrowany, 9, s. 100.

Paczkowski, A. (1980). Prasa polska w latach 1918–1939. Warszawa: PWN.

Patelski, M., Sawicki, M. (2007). Zarys działalności Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości na Rusi w Kijowie w latach 1917–1918. W: A. Szczepaniak (red.), Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI–XX wieku (s. 310–327). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Radzik, R. (2012). Białorusini. Między Wschodem a Zachodem. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Radzik, R. (2004). Kim są Białorusini? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Red. (1960–1961). Hilchen Feliks. W: K. Lepszy (red.), Polski słownik biograficzny (s. 513– 514). T. IX. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Skirmunt Roman. (2001). W: Brzoza, C., Stepan, K., Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim. 1906–1917. Słownik biograficzny (s. 190–195), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2001.

Stokowa, M. (1962–1964). Jankowski Czesław. W: K. Lepszy (red.), Polski słownik biograficzny (s. 533–535). T. X. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Striałkowska, A., Ausiannik, S. (2004). Łastouski Wacłau. W: W. Roszkowski, J. Kofman (red.), Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku (s. 745–746). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm.

Szpoper, D. (2009). Edward Woyniłłowicz i Mińskie Towarzystwo Rolnicze – przyczynek do dziejów polskiej myśli politycznej w Cesarstwie Rosyjskim do 1914 roku. Studia Iuridica Toruniensia, 5, s. 22–41.

Szybieka, Z. (2002). Historia Białorusi. 1795–2000. Lublin: Instytut Studiów Środkowo-Wschodnich.

Szymczak, D. (2009). Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko – austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego. Kraków: Avalon.

Tarasiuk, D. (2007). Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918. Lublin: Wydawnictwo

UMCS.

Tarasiuk, D. (2010). Od autonomii do niepodległości. Z dziejów państwowotwórczych koncepcji białoruskiego ruchu narodowego w latach I wojny światowej. W: I. Hofman (red.), Unia Lubelska – Unia Europejska (s. 177–186). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Tarasiuk, D. (2004). Polacy białoruscy wobec idei współpracy narodów w latach 1905–1918. W: K. Ślusarek (red.), Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych (s. 285–294). Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Jagiellonica”.

Tarasiuk, D. (2004). Prasa polska w Mińsku wobec ruchu białoruskiego w latach 1905–1918.

Przegląd Nauk Historycznych, 1, s. 133–143.

Włodek, L. (1918). Księgarz–wydawca. Tygodnik Ilustrowany, 9, s. 102.

Woyno, J. (2012). Materiały archiwalne do dziejów I Korpusu Polskiego w Rosji 1917–1918. Pobrano z: http://archiwumcaw.wp.mil.pl/biuletyn/b24/b24_1.pdf (dostęp: 01.04.2016).

Żywczyński, M. (1973). Łoziński Zygmunt. W: B. Leśnodorski (red.), Polski słownik biograficzny (s. 463–464). T. XVIII. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.137
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:41
Data złożenia artykułu: 2016-05-13 21:31:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 933
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Monika Gabryś-Sławińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.