Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne Piotr Złotkowski, Antroponimia mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, 452 s.

Michał Sajewicz

Słowa kluczowe


Podlasie, Brańsk i okolice, XVI-połowa XIX wieku, kształtowanie się nazwisk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opracowania / Literature / Литература:

Bubak, Józef. (1986). Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Cieślikowa, Aleksandra, Malec, Maria, Rymut, Kazimierz (red.). (1995–2002). Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 1–7. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN PAN IJP.

Supieranskaja, Aleksandra. (2009). Obszczaja tieorija imieni sobstwiennogo: imia i obszczestwo, status imienisobstwiennogo, onomasticzeskoje prostranstwo i kłassifikacyja imien, sobstwiennyje imiena w jazykie irieczi, siemantika sobstwiennych imien. Izd.3-je,isprawlennoje. Moskwa: USRR. [Суперанская, Александра. (2009). Общая теория имени собственного: имя и общество, статус имени собственного, ономастическое пространство и классификация имен, собственные имена в языке и речи, семантика собственных имен. Изд. 3-е, исправленное. Москва: URSS].

Złotkowski, Piotr. (2017). Antroponimia mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2018.12.287-299
Data publikacji: 2019-03-27 08:16:36
Data złożenia artykułu: 2018-09-12 00:47:20

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Michał Sajewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.