Toponimia białoruska w okresie Rzeczypospolitej

Ігар Капылоў

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony białoruskim własnym nazwom geograficzym, które wyekscerpowano z dokumentów urzędowych i map z lat 1569–1795. Przedmiotem analizy są właściwości leksykalno-semantyczne, strukturalno-gramatyczne oraz fonetyczno-ortograficzne toponimów w okresie Rzeczypospolitej. W artykule zwórcono także uwagę na ewolucję analizowanych jednostek toponimicznych.


Słowa kluczowe


toponim; ojkonim; wariant fonetyczno-ortograficzny; topoformant

Pełny tekst:

PDF (Byelorussian)

Bibliografia


Aleksandrowicz Stanisław, Miasta i miasteczka Białorusi i Litwy około 1650 r. (w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1582 r.), [Mapa], [w:] Idem, Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy XVII w., „Acta Baltico-Slavica” 1970, 7, Białystok: Białostockie Towarzystwo Naukowe, s. 47–108.

Buczek Karol, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno-syntetyczny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963.

Encyklapiedyja historyi Biełarusi, t. 2, Biełaruskaja encykłapiedyja, Minsk 1994.

Wialiki histaryczny atłas Biełarusi u 4 tamach, t. 2, Minsk: „Biełkartahrafija”, 2013, s. 82, 90, 99, 122.

Jakubowski Jan, Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVI wieku, Kraków: Akademia Umiejętności, 1928.

Kapyłou Іhar Leanidawicz, Pryrodna-hieahraficznaja leksika u ajkanimii biełaruskich dzieławych pomnikau ХV– ХVIII stst, [u:] Biełaruskaja mowa і mowaznawstwa nа rubiaży III tysiaczahoddzia: Materyjały nawyk. kanf., pryswiecz. 70-hoddziu Іn-tа mowaznawstwa imia Jakuba Kołasa NAN Biełarusi, 2–3 list. 1999 h., Іn-t mowaznaustwa NAN Biełarusi, Bieł. resp. fond fundamient. dasledawanniau, Minsk 2000.

Karskij Jewfimij Fiodorowicz, Trudy pо biełorusskomu i drugim sławianskich jazykam, Мoskwa: Izd-wо Аkad. nauk SSSR, 1962.

Lemciuhowa Walancina Piatrouna, Biełaruskaja ajkanimija, Minsk: „Nauka i tiechnika”, 1970, s. 113.

Mieleszko Wasilij Iwanowicz, Oczerki agrarnoj istorii Wostocznoj Biełorusii (wtoraja połowina XVII˗XVIII ww.), Minsk: „Nauka i tiechnika”, 1975.

Ochmanski Jerzy, Powiat kobryński II poł. XVI w. [Mapa], [w:] Idem, Gospodarka folwarczna dóbr hospodarskich na Kobryńszczyznie: Studium z dziejów folwarku w dobrach na Białorusi. Koniec XV–pocz. XVII w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1958, 3, Warszawa.

Spiridonow Мichaił Fiodorowicz, Беларусь в конце XVI в. [Karta s ukazatielem], [w:] Idem, Zakrieposzczenije kriestjanstwa Biełarusi (XV–XVI ww.), Minsk: Nawuka i technika, 1993.

Topolska Мaria Barbara, Dobra dereczyńskie od XV do połowy XVII w., „Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu. Historia” 1971, z. 11, s. 45˗70.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.237
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 20:57:51


Statystyki

Widoczność abstraktów - 90
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Byelorussian) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ihar Kapyłou

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.