Nauczanie religii w szkole w sytuacji wielowyznaniowości społeczeństwa białoruskiego

Wiktoria Borecka

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono kwestię włączenia do programu szkolnego w Białorusi kursu religii. Opracowanie oparto na analizie polityki wyznaniowej rządu RB, istniejących modeli stosunków państwo–Kościół oraz definicje pojęć dotyczących wychowania i edukacji religijnej.

Słowa kluczowe


polityka wyznaniowa; stosunki państwo–Kościół; wolność sumienia i wyznania; doktryny społeczne Cerkwi prawosławnej i Kościoła katolickiego; wychowanie religijne; edukacja religijna

Pełny tekst:

PDF (Belarusian)

Bibliografia


Babosow, J. (2013). Sociodinamika religioznosti w sowriemiennom bełorusskom obszczestwie. Sociołogija, 3, s. 62–68.

Borieckaja, W. (2008). Model cerkowno-gosudarstwiennych otnoszenij w sowriemiennom socialnom uczenii prawoslawija i katolicyzma. Izwiestija Gomielskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta, 3, s. 83–90.

Cerkow’ i rieligija. (2015). Pobrano z: http://president.gov.by/ru/society_ru. (dostęp: 30.05.2015).

Groblicki, J., Florkowski, E., Wojtyła, K. (red.). (1992). Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Poznań: Pallottinum.

Osnowy socialnoj koncepcii Russkoj Prawosławnoj Cerkwi: priniata na Jubilejnom Archiriejnom soborie RPC 3–16 awgusta 2000 g. (2000). Moskwa: Moskowskij Patriarchat.

Szkurowa, J., Karasiewa, S. (2011). Religija w obrazowanii: k woprosu o wwiedienii w szkolnuju programu kursa o religii (religijach). Socjołogija, 3, s. 108–115.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2016.10.91
Data publikacji: 2016-12-22 13:50:38
Data złożenia artykułu: 2015-07-01 12:25:46


Statystyki

Widoczność abstraktów - 266
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Belarusian) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.