Jeden naród, jeden język, jedna literatura? Zmieniające się konstrukcje historii literatury starobiałoruskiej (1956–2010)

Marion Rutz

Streszczenie w języku polskim


Historia literatury odzwierciedla system światopoglądowy swoich czasów, dlatego jest niezmiennie aktualizowana. Dotyczy to także historii literatury starobiałoruskiej. Zarówno w krótkich szkicach, jak i szczegółowych przeglądach literackich, powstałych od odwilży do ery Aleksandra Łukaszenki (1956–2010), odnajdujemy zadziwiająco różne rekonstrukcje twórczości literackiej. W artykule przeanalizowano kilkanaście książek napisanych w języku białoruskim, rosyjskim i angielskim, przedstawiono ich periodyzację oraz rolę, jaką przy ich powstaniu odegrała spuścizna literacka okresu Rusi Kijowskiej. Celem badania było omówienie wielojęzycznego charakteru starobiałoruskiego dziedzictwa literackiego. Jako obiekt analizy autor obrał teksty wschodniosłowiańskie, (staro)cerkiewnosłowiańskie, nowołacińskie, jak również należące do literatury białoruskiej utwory polskojęzyczne. Chociaż w latach postradzieckich studia starobiałoruskie uważano za innowacyjne, nawet najbardziej aktualne syntezy zawierają luki badawcze. W literaturze przedmiotu o istnieniu tekstów w języku litewskim i twórczości literackiej mniejszości etniczno-kulturowych prawie w ogóle się nie wspomina. Zrezygnowano z idei wspólnego języka, ale historia literatury wciąż zajmuje się tekstami przedstawicieli jednego etnosu zamieszkującego jedno terytorium.

Słowa kluczowe


historia literatury; dawna literatura białoruska; wielojęzyczność; Wielkie Księstwo Litewskie; narracje narodowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


List of sources

Garèckì, Maksìm. (1921). Gìstoryâ belaruskae lìtèratury. Second edition (revised). Vìlʹnâ: Vydanne „Vìlenskaga vydavectva” B. Kleckìna. [Гарэцкі, Максім. (1921). Гісторыя беларускае літэратуры. Выданьне другое (папраўленае). Вільня: Выданне «Віленскага выдавецтва» Б. Клецкіна].

Garèckì, Maksìm. (1926). Gìstoryâ belaruskae lìtèratury. Fourth edition, revised. Mensk: Dzâržaǔnae vydavectva Belarusì. [Гарэцкі, Максім. (1926). Гісторыя беларускае літэратуры. Выданьне чацьвертае, пераробленае. Менск: Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі].

Garèckì, Maksìm. (1992). Gìstoryâ belaruskae lìtaratury. (comp.) Tèrèza Golub. Mìnsk: Mastackaâ lìtaratura. [Гарэцкі, Максім. (1992). Гісторыя беларускае літаратуры. Уклад. і падрыхт. тэксту Тэрэза Голуб. Мінск: Мастацкая літаратура). (Following the edition Leningrad/Moskau 1924].

Volʹskì, Vìtalì. (1956). Staražytnaâ lìtaratura ì lìtaratura XVIII st. In: Vasìlʹ Barysenka, Pâtrusʹ Broǔka, Mìhasʹ Lynʹkoǔ (rèd.). Narysy pa gìstoryì belaruskaj lìtaratury, (pp. 5–57). Mìnsk: Dzâržaǔnae vučèbna-pedagagìčnae vydavectva Mìnìstèrstva asvety BSSR. [Вольскі, Віталі. (1956). Старажытная літаратура і літаратура XVIII ст. У: Васіль Барысенка, Пятрусь Броўка, Міхась Лынькоў (рэд.). Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры, (с. 5–57). Мінск: Дзяржаўнае вучэбна-педагагічнае выдавецтва Міністэрства асветы БССР].

Volʹskì, Vìtalì. (1958). Narysy pa gìstoryì belaruskaj lìtaratury èpohì feadalìzma. Mìnsk: Dzâržaǔnae vučèbna-pedagagìčnae vydavectva Mìnìstèrstva asvety BSSR. [Вольскі, Віталі (1958). Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма. Мінск: Дзяржаўнае вучэбна-педагагічнае выдавецтва Міністэрства асветы БССР].

Ahrymenka, Pavel; Larčanka, Larčanka, Mìhasʹ. (1968). Staražytnaâ belaruskaâ lìtaratura. Mìnsk: Vyšèjšaâ škola. [Ахрыменка, Павел; Ларчанка, Міхась. (1968). Старажытная беларуская літаратура. Мінск: Вышэйшая школа].

Barysenka, Vasìlʹ; Berkaǔ, Pavel; Pšyrkoǔ, Ûlìân; Čamâryckì, Vâčaslaǔ (eds.). (1968). Gìstoryâ belaruskaj dakastryčnìckaj lìtaratury, Vol. 1. Z staražytnyh časoǔ da kanca XVIII st. Mìnsk: Navuka ì tèhnìka. [Барысенка, Васіль; Беркаў, Павел; Пшыркоў, Юліян; Чамярыцкі, Вячаслаў (рэд.). (1968). Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, т. 1. З старажытных часоў да канца XVIII ст. Мінск: Навука і тэхніка].

Barysenka, Vasìlʹ; Pšyrkoǔ, Ûlìân; Čamâryckì, Vâčaslaǔ (eds.). (1977). Istoriâ belorusskoj dooktâbrʹskoj literatury. Minsk: Nauka i tehnika. [Барысенка, Васіль; Пшыркоў, Юліян; Чамярыцкі, Вячаслаў (ред.). (1977). История белорусской дооктябрьской литературы. Минск: Наука и техника].

McMillin, Arnold B. (1977). A History of Byelorussian Literature. From Its Origins to the Present Day. Gießen: Wilhelm Schmitz.

Majhrovìč, Scâpan. (1980). Narys gìstoryì belaruskaj lìtaratury XIV–XVIII st. Mìnsk: Vyšèjšaâ škola. [Майхровіч, Сцяпан. (1980). Нарыс гісторыі беларускай літаратуры XIV–XVIII ст. Мінск: Вышэйшая школа].

Lazaruk, Mìhasʹ; Semânovìč, Anton (eds) (1998). Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury. Staražytny peryâd. Fourth edition, stereotype. Mìnsk: Vyšèjšaâ škola. [Лазарук, Міхась; Семяновіч, Антон (рэд.) (1998). Гісторыя беларускай літаратуры. Старажытны перыяд. Выданне 4-е, стэрэатыпнае. Мінск: Вышэйшая школа). (First edition 1985)].

Lojka, Aleg. (2001). Starаbelaruskaâ lìtaratura. Mìnsk: Vyšèjšaâ škola. [Лойка, Алег. (2001). Старабеларуская літаратура. Мінск: Вышэйшая школа].

Čamâryckì, Vâčaslaǔ (ed.). (2007). Gìstoryâ belaruskaj lìtaratury XI–XIX stagoddzâǔ, Vol. 1. Daǔnââ lìtaratura XI – peršaâ palova XVIII stagoddzâ. Second edition. Mìnsk: Belaruskaâ navuka. [Чамярыцкі, Вячаслаў (рэд.) (2007). Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX стагоддзяў, т.1: Даўняя літаратура XI – першая палова XVIII стагоддзя. 2-е выданне. Мінск: Беларуская навука). (First edition 2006)].

Klìmaǔ, Ìgar. (2010). Staražytnaâ belaruskaâ lìtaratura XI–XVI stst.: èpohì ì postacì. Mìnsk: Belaruskì dzâržaǔny ǔnìversìtèt kulʹtury ì mastactvaǔ. [Клімаў, Ігар. (2010). Старажытная беларуская літаратура XI–XVI стст.: эпохі і постаці. Мінск: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў].

References

Grübel, Rainer. (2012). Kanon, kulturelles Bewusstsein und kulturelles Gedächtnis. Bruch, Wandel und Stetigkeit in Kanones der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts zwischen 1984 und 2009. In: Matthias Beilein, Claudia Stockinger, Simone Winko (hg.) Kanon, Wertung und Vermittlung. Literatur in der Wissensgesellschaft, (pp. 41–58). Berlin; Boston: De Gruyter.

Hodgson, Katharine; Shelton, Joanne; Smith, Alexandra (eds.). (2017). Twentieth-Century Russian Poetry: Reinventing the Canon. Cambridge: Open Book Publishers.

Kawalou, Siarhiej. (2009). Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII–XVII wieku w najnowszych badaniach białoruskich. Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej, 3, pp. 84–92.

Kavalëǔ, Sârgej. (2010). Šmatmoǔnaâ paèzìâ Vâlìkaga knâstva Łìtoǔskaga èpohì Rènesansu. Mìnsk: Knìgazbor. [Кавалёў, Сяргей. (2010). Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу. Мінск: Кнігазбор].

Kavalëǔ, Sârgej. (2011). Lìtaratura Vâlìkaga Knâstva XVI – pačatku XVII st. Mìnsk: Knìgazbor. [Кавалёў, Сяргей (2011). Літаратура Вялікага Княства XVI – пачатку XVII ст. Мінск: Кнігазбор].

Kavalëǔ, Sârgej. (2016). Lìtaraturnaâ spadčyna Vâlìkaga Knâstva Lìtoǔskaga ǔ padručnìkah pa gìstoryì belaruskaj lìtaratury. Belarusìka – Albaruthenica, 37, pp. 245-255. (Кавалёў, Сяргей. (2016). Літаратурная спадчына Вялікага Княства Літоўскага ў падручніках па гісторыі беларускай літаратуры. Беларусіка – Albaruthenica, 37, с. 245-255).

Lewis, Simon. (2019a). Belarus – Alternative Visions: Nation, Memory and Cosmopolitanism. Abingdon. New York: Routledge.

Lewis, Simon. (2019b). The Jagiellonians in Belarus: A Gradual Release of Memory. In: Natalia Nowakowska (ed.). Remembering the Jagiellonians, (pp. 162–182). London, New York: Routledge.

Nekraševič-Karotkaja, Žanna. (2017). Identitätsfigurationen polnischsprachiger Schriftsteller aus Belarus-Litauen in belarussischen literaturhistorischen Diskursen. In: Heinrich Kirschbaum (hg.). Wiedergänger, Pilger, Indianer. Polen-Metonymien im langen 19. Jahrhundert, (pp. 279–303). Frankfurt a.M. et al.: Peter Lang.

Niedźwiedź, Jakub. (2014). Wielopiśmienność Wielkiego Księstwa Litewskiego: nowe perspektywy badawcze. Wielogłos, 2, pp. 11–21.

Rothe, Hans. (2000). Was ist „altrussische Literatur“? Wiesbaden: Westdeutscher Verlag (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften; Vorträge / G 362).

Rothe, Hans. (2014–2015). Čto takoe «drevnerusskaâ literatura»? Palìtyčnaâ sfera, 22–23, pp. 69–160. [Роте, Ганс. (2014–015). Что такое «древнерусская литература»? Палітычная сфера, 22–23, с. 69–160.) (Translation into Russian and commentary: Žanna Nekrašèvìč-Karotkaâ].

Rutz, Marion. (2013). «Kanony» sovremennoj russkoj poèzii. Nablûdeniâ i perspektivy. In: Henrike Štalʹ, Marion Rutc (eds.). Imidž, dialog, èksperiment. Polâ sovremennoj russkoj poèzii, (pp. 37–58). München, Berlin: Otto Sagner [Рутц, Марион. (2013). «Каноны» современной русской поэзии. Наблюдения и перспективы. В: Хенрике Шталь, Марион Рутц (ред.). Имидж, диалог, эксперимент. Поля современной русской поэзии, (с. 37–58). München; Berlin: Otto Sagner].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2020.14.119-156
Data publikacji: 2020-12-15 09:04:43
Data złożenia artykułu: 2018-12-28 17:36:42


Statystyki

Widoczność abstraktów - 352
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Marion Rutz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.