"We mgle" Wasila Bykawa: trzy tezy gramatyki intrygi narracyjnej powieści

Ігар Жук

Streszczenie w języku polskim


Nie ulega wątpliwości, że Wasyl Bykau konsekwentnie ucieka w stronę tzw. prozy partyzanckiej. Z czego to wynika i w jaki sposób wpływa na kształt artystyczny utworu – oto temat artykułu prezentującego, na przykładzie powieści We mgle, wybrane chwyty narracyjne pisarza (semantyczny efekt pustego wyrazu i system kontrapunktów), tworzące de facto nowy typ konstrukcji tekstu artystycznego, określanej przez autora artykułu jako gramatyka intrygi narracyjnej.


Słowa kluczowe


Bykau; Bykow; intryga narracyjna; proza; literatura białoruska

Pełny tekst:

PDF (Byelorussian)

Bibliografia


Bykau Wasil, U tumanie. Apowiesci, Minsk: Mastackaja litaratura, 1989.

Bykau Wasil, Zbor tworau u 4-ch tamach, Minsk: Mastackaja litaratura, 1980–1982.

Kundera Miłan, Iskusstwo romana, Sankt-Pietierburg: Azbuka-Attikus, 2014.

Szapran Siarhiej, Wasil Bykau – Aleś Adamowicz. Maładyja hady. Autabijagraficznyja dyjałogi W. Bykawa z A. Adamowiczam, „Dziejasłou” 2014, 3, s. 183–200.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2015.9.181
Data publikacji: 2016-02-26 08:00:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 11:27:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Ihar Żuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.