Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jako instrument polityki bezpieczeństwa wewnętrznego UE

Włodzimierz Fehler

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje jeden z istotnych problemów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego UE jakim jest walka z korupcją.  Traktowana jest ona  jako groźne zjawisko społeczne i w związku z tym jej ograniczanie i zwalczanie stanowi jeden z ważnych elementów kreowania polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii. Głównym celem artykułu jest ukazanie  znaczenia i możliwości działania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w zakresie zwalczania korupcji w UE. Dążąc do osiągnięcia tak określonego celu autor starał się wykazać, że korupcja stanowi istotne i wielopłaszczyznowe  zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa wewnętrznego państw narodowych, ale także dla wspólnoty, jaką jest UE. Istotnym elementem rozważań jest ukazanie procesu tworzenia unijnego prawa antykorupcyjnego oraz instytucjonalizacji działań w ramach zwalczania korupcji, którego ukoronowaniem stało się powołanie OLAF.


Słowa kluczowe


zagrożenia bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa UE, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, korupcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alatas S. H., Corruption:ItsNature,Causes and Functions, Avebury 1990, s. 3.

Bańko M., Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 685.

Bigoszewski Ł., „Walka z korupcją w Unii Europejskiej”, Portal o Unii Europejskiej, http://uniaeuropejska.org, s. 7, inf. z 3 I 2020.

Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, T 2. s. 256.

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr C/27A.5, „Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowana AD 14) z 1 II 2012 roku”.

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr L248/1, „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 z 11 IX 2013 roku”.

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr L 136, poz. 0020 – 0022, „Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 roku ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z 31 V 1999 roku”.

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr 355, poz. L, „Uchwała Rady WE dotycząca ochrony interesów finansowych Wspólnoty z 6 XII 1994 roku”.

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr 244, poz. 244, ,,Cywilnoprawna konwencja o korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 roku”.

„Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, nr 208, poz. 1603, ,, Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 roku, Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 roku, sporządzony w Dublinie dnia 27 września 1996 roku, Protokół w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 roku, sporządzony w Brukseli dnia 29 listopada 1996 roku, oraz Drugi Protokół do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 roku”.

„Europejski semestr – zestawienie informacji tematycznych. Walka z korupcją”, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu, s.11-12, inf. z 3 I 2020.

„Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Programy Herkules”, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu, inf. z 15 II 2020.

„Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. OLAF w liczbach”,Komisja Europejska, https://ec.europa.eu, inf. z 15 II 2020.

„Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Organizacja i Zarządzanie”, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu, inf. z 15 II 2020.

Fehler W., Korupcja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnych państw, [w:] Jurgilewicz M. (red.), Sulowski S. (red.), W kręgu nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2018, s. 55-56.

Fehler W. , Korupcja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnych państw, [w:] Jurgilewicz M. (red.), Sulowski S. (red.), W kręgu nauki o bezpieczeństwie, Warszawa 2018, s. 53.

Fehler W., Marczuk K. P., Wstęp, [w:] Fehler W. (red.), Marczuk K. P. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015, s. 3.

Grzelak A., Jasiński F., Unia europejska wobec korupcji. Przegląd najnowszych rozwiązań, „Służba Cywilna”,2004, nr 8, s. 99.

Huntington S., Modernization and Coruption, [w:] Heidenheimer A. J. (red.), Johnston M. (red.), V.T. LeVine (red.), Political coruption A Handbook, New Brunswick, London, Transaction Publishers, s. 377, cyt. za P. Polak, Noweformykorupcji. Analiza sektora farmaceutycznego w Polsce, Kraków 2011, s. 20.

Jasiecki K., „Korupcja na wysokich szczeblach władzy jako wyróżnik transformacji ustrojowej w Polsce”, Fundacja Batorego, http://www.batory.org.pl, s. 3, inf. z 3 I 2020.

Kimberly A. E., Corruption and the Global Economy, Washington DC 1997, s .4-6.

Kiwnik-Pargana J., „UE straciła 888 mln euro w wyniku oszustw finansowych w 2015 r.”, Money.pl, https://www.money.pl, inf. z 3 I 2020.

„Komunikacja”, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu, inf. z 15 II 2020.

„Nowy system zgłaszania nadużyć do OLAF-u”, Edukacyjny Portal o Antykorupcji, https://antykorupcja.gov.pl, inf. z 15 II 2020.

„Organizacje pozarządowe i międzynarodowe”, Edukacyjny Portal o antykorupcji, https://antykorupcja.gov.pl, inf. z 15 II 2020.

Palka P., Reut M., Korupcja w nowym kodeksie karnym, Kraków 1999, s. 8.

Pope J., Rzetelność życia publicznego. Podręcznik procedur antykorupcyjnych, Warszawa 2000, s. 36.

„Raport unijnego urzędu do walki z nadużyciami finansowymi”, Dziennik.pl, https://gospodarka.dziennik.pl,, inf. z 15 II 2020.

Senturia J. J., Encyclopedia of Social Science, 1993, T.VI: cyt. za red. J. Pope, Rzetelność życia publicznego. Podręcznik procedur antykorupcyjnych, Warszawa 2000, s. 36.

Szachoń–Pszenny A., Uwarunkowania prawne, [w:] Fehler W. (red.), Marczuk K. P. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015, s. 60.

Szachoń–Pszenny A., Uwarunkowania prawne, [w:] Fehler W. (red.), Marczuk K. P. (red.), Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015, s. 69-70.

„Współpraca międzynarodowa”, Centralne Biuro Antykorupcyjne, https://www.cba.gov.pl, inf. z 15 II 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2020.6.2.127-144
Data publikacji: 2020-12-28 21:24:39
Data złożenia artykułu: 2020-12-23 11:23:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1016
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Włodzimierz Fehler

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.