Czynniki warunkujące stabilność polityczną: wyjaśnienie procesu zmian instytucjonalnych w krajach postkomunistycznych (1990-2020)

Vitalii Lebediuk

Streszczenie w języku polskim


Ten artykuł analizuje zmiany instytucjonalne w 22 państwach postkomunistycznych w latach 1990-2020. Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektóre kraje osiągnęły demokrację, podczas gdy inne nie zdołały stworzyć lub wzmocnić instytucji demokratycznych oraz jakie czynniki wpłynęły na stabilność polityczną państw postkomunistycznych. W trakcie badania zebrano i opracowano dostępne informacje statystyczne na temat funkcjonowania głównych instytucji. Analiza pokazuje, że najbardziej znaczące zmiany instytucjonalne zaobserwowano w państwach niedemokratycznych oraz tych, które zaliczały się do kategorii hybrydowych reżimów politycznych. Korekta początkowo wybranej formy ustroju jest dowodem na rzecz teorii zmian endogenicznych, wskazującym na “zależność od ścieżki” (path-dependency). Wpływ czynników endogenicznych determinuje jakość przemian demokratycznych i poziom stabilności politycznej w państwach postkomunistycznych. Przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wiązały się z zaangażowaniem w szybkie reformy na wczesnym etapie, a integracja euroatlantycka jedynie wspierała demokratyczną jakość instytucji. Struktura instytucjonalna państw, które wkroczyły na drogę integracji europejskiej, była w analizowanym okresie względnie stabilna i nie dotyczyła zmian w systemie podziału władzy. Z kolei państwa byłego Związku Radzieckiego najczęściej uciekały się do zmian w ustawie zasadniczej państwa, a zmiany te dotyczyły redystrybucji kompetencji między gałęziami władzy oraz wydłużenia kadencji prezydenta. Obok ogólnego poziomu demokratyzacji państw, największy wpływ na stabilność polityczną ma poziom wartości emancypacyjnych oraz waga władzy prezydenckiej.

Słowa kluczowe


kraje postkomunistyczne, demokratyzacja, system polityczny, system wyborczy, system partyjny, stabilność polityczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Acemoglu D., Robinson, J.A., Social origins of democracy and dictatorship, New York 2006, s. 592.

Armingeon K., Careja R., Comparative Data Set for 28 Post-Communist Countries, 1989-2007, Zurich 2007.

Armingeon K., Careja R., Institutional Change and Stability in Postcommunist Countries 1990-2002, “European Journal of Political Research” 2008, Vol. 47, № 4.

Baluk W., Europa Środkowa i Wschodnia w okresie poszukiwania własnej tożsamości politycznej oraz zmian systemowych, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, Vol. 17, № 1.

Bennett A., Colin E., Complex Causal Relations and Case Study Methods: The Example of Path Dependence, “Political Analysis” 2006, Vol. 14, № 3.

Duda R., Rola koncepcji «path dependence» w wyjaśnianiu efektywności transformacji w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, Vol. 17, № 1.

Ekiert G., Democracy in the Post-Communist World: An Unending Quest?, “East European Politics and Societies” 2007, Vol. 21, № 7.

Fish M.S., The determinants of economic reform in the post-communist world, “East European Politics and Societies” 1998, Vol. 12, № 1.

Gill G., Democracy and post-communism : political change in the post-communist world, New York 2002, s. 272.

Golosov G., Party system classification: A methodological inquiry, “Party Politics” 2011, Vol. 17, № 5.

Grzymala-Busse A., Pauline J.L., Reconceptualizing the State, Lessons from Post-Communism, “Politics and Society” 2002, Vol. 30, № 4.

Grzymala-Busse A., The programmatic turnaround of communist successor parties in East Central Europe, 1989–1998, “Communist and Post-Communist Studies” 2002, Vol. 35, № 1.

Hall P.A., Taylor C.R., Political science and the four new institutionalism, “Political Studies” 1996, Vol. 44, № 5.

Havrylyshyn O., Meng X., Tupy L.M., 25 Years of Reforms in Ex‐Communist Countries: Fast and Extensive Reforms Led to Higher Growth and More Political Freedom, “Cato Institute. Policy Analysis” 2016, № 795.

Hellman J.S., Winners Take All. The Politics of Partial Reform in Post-Communist Transitions, “World Politics” 1998, Vol. 50.

Inglehart R., East European value systems in global perspective, [w:] Democracy and Political Culture in Eastern Europe, red. H.-D. Klingemann, D. Fuchs and J. Zielonka, Routledge 2006, s. 67-85.

Inglehart R., Mapping Global Values, [w:] Measuring and Mapping Cultures: 25 Years of Comparative Value Surveys, red. Y. Esmer and T. Pettersson, Brill 2007, s. 11-32.

Inglehart R., Welzel C., Modernization, Cultural Change, and Democracy, New York 2005, s. 344.

Kopstein J., Postcommunist democracy - Legacies and outcomes, “Comparative Politics” 2003, Vol. 35, № 2. s. 231.

Krouwel A., Measuring Presidentialism of Central and East European Countries, “Working Papers Political Science” 2003, № 2.

Lane J.-E., Ersson S., The New Institutional Politics : Performance and Outcomes, London 2000, s. 329.

Lankina T., Libman A., Obydenkova A., Authoritarian and democratic diffusion in post-communist regions, “Comparative Political Studies” 2016, Vol. 49, № 12.

Lebediuk W., Transformacja systemów partyjnych w krajach postradzieckich, 1992−2019, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, Vol. 17, № 1.

Lijphart A., Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven 1999, s. 368.

Linz J., Stepan A., Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America and post-communist Europe, Baltimore 1996, s. 504.

Mainwaring S., Introduction: Party Systems in Latin America, [w:] Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America, red. S. Mainwaring and R. Timothy, Stanford 1995, s. 22-28.

March J.G., Olsen J.P., The new institutionalism: Organizational factors in political life, “American Political Science Review” 1984, Vol. 78, № 3.

Medina L., Schneider F.G., Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?, “Working Paper” 2018, № 18/17.

Mishler W., Richard R., Trajectories of fear and hope: Support for democracy in post-communist Europe, “Comparative Political Studies” 1996, Vol. 28, № 4.

Moe T.M., Power and political institutions, “Perspectives on Politics” 2005, Vol. 3, № 2.

North D., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge 1990, s. 164.

O’Donnell G., Schmitter P., Transition from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies, Baltimore 1989, s. 96.

Page S., Path Dependence, “Quarterly Journal of Political Science” 2006, Vol. 1, № 1.

Pierson P., Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis, Princeton 2004, s. 208.

Przeworski A., Institutions matter?, “Government and Opposition” 2004, Vol. 39, № 4.

Rae D., A note on the fractionalization of some European party systems, “Comparative Political Studies” 1968, Vol. 1, № 3.

Ross M., Does oil hinder democracy?, “World Politics” 2001, Vol. 53, № 3.

Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, s. 676.

Taagepera R., Mapping the Indices of Seats – Votes Disproportionality and Inter-Election Volatility, “Party Politics” 2003, Vol. 9, № 6.

Welzel C., Are Levels of Democracy Affected by Mass Attitudes? Testing Attainment and Sustainment Effects on Democracy, “International Political Science Review” 2007, Vol. 28, № 4.

Welzel C., Inglehart R., Agency, Values, and Well-Being: A Human Development Model, “Social Indicators Research” 2010, Vol. 97.

Źródła internetowe

Corruption Perceptions Index, https://www.transparency.org/en/cpi, inf. 17 XII 2020.

Freedom House, https://freedomhouse.org/, inf. 18 XII 2020.

Freedom House, https://freedomhouse.org/report/nations-transit, “Nations in Transit 2019”, inf. 18 XII 2020.

Index of Economic Freedom, https://www.heritage.org/index/, inf. 16 XII 2020.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), https://www.idea.int/datatools/data/voter-turnout, inf. 18 XII 2020.

Parline/Inter-Parliamentary Union, https://data.ipu.org/, “Parliamentary elections”, inf. 15 XII 2020.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), https://www.sipri.org/databases, inf. 10 XII 2020.

United Nations Development Programme, http://hdr.undp.org/, inf. 16 XII 2020.

World Development Indicators, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, inf. 16 XII 2020.

World Values Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp, “Online Data Analysis”, inf. 14 XII 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2021.7.1.13-43
Data publikacji: 2021-10-06 12:27:12
Data złożenia artykułu: 2021-01-28 13:40:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2378
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Witalij Lebediuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.