Odległe Zwierciadło czyli Polska w Grupie Wyszehradzkiej czy w Porozumieniu Wschodnim?

Andrzej Piskozub, Artur Roland Kozłowski

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem niniejszej pracy jest ukazanie miejsca grupy wyszehradzkiej w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa wyszehradzka jest tu rozumiana jako średniowieczna koalicja
trzech królestw w XIV wieku: polskiego, czeskiego i węgierskiego. Przyczyną odejścia Królestwa Polskiego z tego powiązania w końcu wieku XIV było wspólne zagrożenie Polski i Litwy przez państwo zakonne i co skłoniło je do tego, by pod władzą dynastii jagiellońskiej powiązać się unią personalną, która z czasem przerosła się w unię obu państw Rzeczypospolitą Obojga Narodów (Unia Lubelska 1569).
Po rozbiorach RPON w końcu XVIII wieku wkrótce pojawił się nacjonalizm jako nowa forma ideologii, która doprowadziła do decentralizacji całej Europy Środkowej według różnic etnicznych na poszczególne państwa narodowe. W obecnym studium autorzy podjęli się weryfikacji potencjału kulturowego wkładu Grupy Wyszehradzkiej, jak również porozumienia wschodniego na rzecz rozwoju europejskich procesów integracyjnych. Wpływ tych grup państw na otoczenie zewnętrzne w procesie rozwoju cywilizacji europejskiej został przedstawiony w ujęciu historiozoficznym. Obecnie kiedy państwa te łączą się w ramach Unii Europejskiej, jej wschodni członkowie dokonują wskrzeszenia Grupy Wyszehradzkiej celem forsowania partykularnych interesów, tworząc tym samym blok spowalniający integrację europejską.
W przeciwieństwie do Grupy Wyszehradzkiej to orientacja na państwa porozumienia wschodniego może wnieść nowe twórcze idee sprzyjające rozwojowi Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe


Grupa Wyszehradzka, partnerstwo wschodnie, Porozumienie Wschodnie, grupa jagiellońska, Europa Środkowo-Wschodnia, nacjonalistyczna dezintegracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borzęcki J., Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy Wschodniej, Warszawa 2012.

Carrère d’Encausse H., Bolszewicy i narody czyli Wielkie Urągowisko 1917–1930, Warszawa 1992.

Czarnyszewicz F., Nadberezyńcy. Powieść w 3 tomach osnuta na tle prawdziwych wydarzeń, Kraków 2011.

Czyż A., Kubas S., Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością: wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3231, Katowice 2014.

Dubowski T., Visegrad Group – common goals and potential at the level of European Union institutions. Selected issues, [w:] Ten years of the Visegrad Group member states in the European Union, red. A. Piekutowska, I. Wrońska, Warszawa, Białystok 2015.

Gawron-Tabor K., Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie integracji europejskiej w latach 1989–2009, Toruń 2013.

Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, t. 1, oprac. i posł. opatrzył K. Pomian, Warszawa 1994; wyd. 2 uzupełnione 1996.

Gizicki W., A Security Community: Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republic, Hungary and Slovakia, Lublin 2013.

Górski A., Niepokój naszego czasu, Warszawa 1938.

Jasienica P., Myśli o dawnej Polsce, Warszawa 1960.

Jasienica P., Pamiętnik, Kraków 1989, s. 28.

Jasienica P., Polska Piastów, Warszawa 1960.

Koneczny F., Dzieje Polski za Piastów, Kraków 1902.

Kozłowski A., Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r., Toruń 2000.

Lloyd George D., Prawda o Traktacie Wersalskim, t. 2, Warszawa 1938.

Mackiewicz (Cat) S., Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., London 1958.

Mackiewicz (Cat) S., Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., London 1958, s. 129.

Mackiewicz S., Wielkie nieporozumienie, Herezje i prawdy, Warszawa 1962.

Mickiewicz A., Pierwsze wieki historii polskiej, [w:] idem, Dzieła, t. 8, Warszawa 1952.

Moczulski L., Narodziny Międzymorza. Ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej części Europy w późnej starożytności i we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2007.

Olszański A.T., Zarys historii Ukrainy w XX wieku, Warszawa 1982.

Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Wrocław 1996.

Studnicki W., Finlandia i sprawa finlandzka, Kraków 1912.

Studnicki W., Północno-wschodnie ziemie dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919.

Studnicki W., Sprawa polska, Poznań 1910, s. 468.

Tuchman B., A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century, 1978.

Tuchman B., Odległe zwierciadło, czyli Rozlicznymi plagami nękane XIV stulecie, Katowice 1993.

Two decades of Visegrad cooperation: selected V4 bibliography, red. Břetislav Dančák, International Visegrad Fund, Bratislava 2011.

Valentin A., Henryk Heine, Warszawa 1958.

Wandycz P.S., Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Kraków 1995.

Wheeler-Bennett J.W., Brest-Litovsk. The Forgotten Peace March 1918, New York 1938.

Zapomniany pokój: traktat ryski interpretacje i kontrowersje 90 lat później, red. S. Dębski, Warszawa 2013.

Zdziechowski M., Węgry i dookoła Węgier. Szkice polityczno-literackie, Wilno 1933.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/we.2016.2.1.33
Data publikacji: 2017-01-18 14:04:09
Data złożenia artykułu: 2017-01-13 11:32:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 562
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Andrzej Piskozub, Artur Roland Kozłowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.