Artes Humanae

Czasopismo zostało zarejestrowane w 2014 r. Pierwszy numer, poświęcony problemom i perspektywom badawczym humanistyki, planowany jest na rok 2015. Czasopismo będzie swoistym interdyscyplinarnym forum, miejscem wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów z różnych gałęzi humanistyki na temat zjawisk dotyczących człowieka, kultury, nauki i świata. Na jego łamach poruszane będą problemy z zakresu m.in. lingwistyki, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, edytorstwa, ale też filozofii, socjologii, antropologii, etnologii. Z uwagi na szeroki zakres zagadnień redakcja przewiduje tematyczne profilowanie kolejnych tomów, co umożliwi gruntowne omówienie konkretnego zagadnienia z różnych perspektyw. W czasopiśmie publikowane będą prace teoretyczne i analityczne, monograficzne i komparatystyczne, nowatorskie i polemiczne, a także recenzje prac naukowych, sprawozdania i komunikaty. Szczególnie cenne będą teksty o charakterze interdyscyplinarnymISSN: 2449-6340

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 3 (2018)


Trzeci numer czasopisma naukowego "Artes Humanae"