Czynności pracowników artystycznych a preferencyjne koszty uzyskania przychodu. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r. (II FSK 673/17, LEX nr 2665530)

Marzena Świstak

Streszczenie w języku polskim


W glosie podjęto problematykę, która do tej pory nastręcza wiele trudności interpretacyjnych. Dotyczy ona oceny charakteru prawnego szerokiego spektrum zróżnicowanych czynności wykonywanych przez muzyków profesjonalnych w ramach stosunku pracy (m.in. uczestnictwa w różnego rodzaju próbach przed koncertem), zarówno z punktu widzenia regulacji prawnoautorskich, jak i regulacji podatkowych. Dokonania interpretacji pojęcia „artystyczne wykonanie” w kontekście pojawiających się rozbieżności w wykładni podjął się Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym wyroku z dnia 14 marca 2019 r. (II FSK 673/17). Niewątpliwie jest to zdecydowany krok we właściwym kierunku. Do tej pory wielokrotnie (niestety błędnie) w praktyce stosowania prawa przyjmowano, że próby czy ćwiczenia muzyków profesjonalnych nie mogą korzystać z przymiotu „artystyczności”, a zatem nie kwalifikują się do ochrony prawnoautorskiej dla praw pokrewnych polegających na „artystycznym wykonaniu utworu”. Za nieuzasadnioną należy uznać argumentację, że próby takie są jedynie technicznym, powtarzalnym odtworzeniem zapisu nutowego, pozbawionym waloru indywidualnej interpretacji artysty. Celem badawczym glosy jest przedstawienie spornego obszaru normatywnego na styku regulacji prawnoautorskich i podatkowych, w szczególności poprzez odniesienie się do powstających trudności interpretacyjnych związanych z odkodowaniem znaczenia pojęcia „artystyczne wykonanie utworu”. Powyższe ma znacznie nie tylko wewnątrzsystemowe (w obrębie regulacji prywatnoprawnych), ale również zewnątrzsystemowe (w ramach regulacji publicznoprawnych). W szczególności dotyczy to zakresu prawidłowego stosowania preferencji podatkowych wobec artystów-muzyków. Analiza toku narracji glosowanego orzeczenia pozwala na sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda, co z kolei może wyznaczać kierunek ku stabilizacji sytuacji prawnej podatników wykonujących zawód muzyka. W artykule posłużono się głównie metodą dogmatycznoprawną oraz pomocniczo metodą historycznoprawną.


Słowa kluczowe


próba przed koncertem; regulacje prawnoautorskie i podatkowe; stosunek pracy; artystyczne wykonanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Flisak D., Komentarz do art. 85 Prawa autorskiego i praw pokrewnych, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, LEX/el. 2014.

Gołaszewska A., Komentarz do art. 85 Prawa autorskiego i praw pokrewnych, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. W. Machała, R.M. Sarbiński, LEX/el. 2019.

Kotuk T., Umowa o dzieło z muzykiem orkiestrowym. Glosa do wyroku SN z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16, LEX/el. 2017.

Kurosz K., Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, nr 4.

Laskowska-Litak E., Komentarz do art. 85 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Ustawy autorskie. Komentarze, red. R. Markiewicz, t. 2, LEX/el. 2021.

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2006.

NETOGRAFIA

Markiewicz R., Stanisławska-Kloc S., Ochońska Z., Opinia prawna – Artystyczne wykonanie jako przedmiot umowy cywilnoprawnej, Kraków, 31.05.2017, http://www.sdt.pl/wp-content/uploads/2017/06/Opinia-prawna_Artystyczne-wykonanie-jako-przedmiot-umowy-cywilnoprawnej.pdf (dostęp: 9.08.2021).

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1426, ze zm.).

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2020, poz. 194, ze zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 12 marca 2010 r., II FSK 1791/08, LEX nr 595971.

Wyrok NSA z dnia 16 września 2010 r., II FSK 839/09, LEX nr 745894.

Wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 2011 r., II FSK 2217/09, LEX nr 1081354.

Wyrok NSA z dnia 11 marca 2015 r., II FSK 459/13, LEX nr 1675471.

Wyrok NSA z dnia 11 lipca 2018 r., II FSK 1845/16, LEX nr 2528581.

Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2019 r., II FSK 422/17, LEX nr 2642709.

Wyrok NSA z dnia 14 marca 2019 r., II FSK 673/17, LEX nr 2665530.

Wyrok NSA z dnia 7 maja 2019 r., II FSK 1265/17, LEX nr 2705865.

Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., II FSK 1339/17, LEX nr 2676390.

Wyrok NSA z dnia 12 listopada 2020 r., II FSK 2082/20, LEX nr 3082251.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 lutego 2009 r., I ACa 809/08, LEX nr 1120180.

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 1289/00, LEX nr 78613.

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, LEX nr 181263.

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, LEX nr 694269.

Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2017 r., III UK 53/16, LEX nr 2188651.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2008 r., III SA/Wa 1987/07, LEX nr 394627.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2009 r., III SA/Wa 35/09, LEX nr 526443.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 listopada 2016 r., I SA/Wr 749/16, LEX nr 2175427.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 lutego 2017 r., I SA/Ol 866/16, LEX nr 2229891.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 6 września 2017 r., I SA/Wr 582/17, LEX nr 2366649.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2018 r., I SA/Wr 324/18, LEX nr 2543494.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2020 r., I SA/Bk 158/20, LEX nr 3048856.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2021.68.2.229-240
Data publikacji: 2022-06-14 17:29:45
Data złożenia artykułu: 2021-08-12 20:52:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 466
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 444

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Marzena Świstak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.