Ochrona renomowanego znaku towarowego kratki Burberry. Analiza w świetle orzeczenia nr 15568/20 Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie

Wiktoria Sikorska

Streszczenie w języku polskim


Niniejsze opracowanie ma na celu analizę argumentacji zarówno sądów, jak i stron w sprawie dotyczącej prawa ochronnego na renomowany znak towarowy „Burberry Check”. Ze względu na fakt, że sprawa nie miała charakteru precedensowego, jej rozstrzygnięcie wydawać by się mogło oczywiste. Przedmiotowa sprawa, tocząca się przed włoskim wymiarem sprawiedliwości, wzbudziła jednak wiele wątpliwości zarówno sądu pierwszej instancji, jak i Sądu Apelacyjnego. Uchybienia i nieścisłości w argumentacji sądów doprowadziły do orzeczenia Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie. Kluczowym twierdzeniem w uzasadnieniu orzeczenia tego Sądu było domniemanie bezwarunkowej ochrony renomowanego znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej. Identyfikacja i analiza wątpliwości, z którymi mierzyły się sądy niższych instancji, jest jednym z celów niniejszego opracowania. Poprzez analizę konkretnych twierdzeń przywoływanych w poszczególnych instancjach podjęto próbę wskazania nieścisłości w przedkładanych argumentach sądów i stron przedmiotowej sprawy. Ponieważ orzeczenia sądowe dotyczą istotnych cech renomowanego znaku towarowego, a argumentacje stron podnosiły również kwestię degeneracji znaku, w opracowaniu przybliżone zostały teoretyczne koncepcje związane z tymi zagadnieniami.


Słowa kluczowe


znak towarowy; degeneracja znaku; renomowany znak towarowy; Burberry Check

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bohaczewski M., Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy, Warszawa 2019.

Fedorowicz H., Komentarz do art. 120, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021.

Fedorowicz H., Komentarz do art. 1321, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. M. Kondrat, Warszawa 2021.

Gielen C.E.F.M., EC Ponders Radical Change in Exhaustion of Trademark Rights, “IP Worldwide” 1996, no. 6–7.

Holmquist L., Degeneration of Trade Marks: A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness, Malmö 1971.

Koczanowski J., Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1976, nr 8.

Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść, naruszenie, Warszawa 2021.

Raglewski J., Komentarz do art. 305, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016.

Schechter F.I., The Rational Basis of Trademark Protection, “Harvard Law Review” 1927, vol. 40(6), DOI: https://doi.org/10.2307/1330367.

Sitko J., Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2019.

Skubisz R., Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium w zakresie prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 2018.

Skubisz R., Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową lub określenie cechy produktu, [w:] Qui bene dubitat, bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej, red. J. Barta, J. Chwalba, R. Markiewicz, P. Wasilewski, Warszawa 2018.

Skubisz R., Znaki towarowe i ich ochrona, Warszawa 2019.

Szczepanowska-Kozłowska K., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017.

Troller A., Immaterialgüterrecht, Bd. 1, Basel–Stuttgart 1968.

Trzebiatowski M., Komentarz do art. 120, [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Warszawa 2020.

Trzebiatowski M., Koncepcja „degeneracji” znaku towarowego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.03.2005 r. (II GSK 8/05) i do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.10.2005 r. (II GSK 120/05), „Glosa” 2008, nr 2.

Wiszniewska I., Przekształcenie znaku towarowego w nazwę rodzajową produktu, „Państwo i Prawo” 1992, z. 10.

NETOGRAFIA

Burberry, Our History, https://uk.burberry.com/c/our-history (dostęp: 17.08.2022).

Dei delitti contro la fede pubblica, Codice penale, Libro II, Titolo VII, https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/23/dei-delitti-contro-la-fede-pubblica (dostęp: 28.03.2022).

Hasło: Tartan, [w:] Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/tartan.html (dostęp: 28.03.2022).

Lech M., Degeneracja znaku towarowego. Jak zbytnia popularność zabija markę, https://znakitowarowe-blog.pl/degeneracja-znaku-towarowego-generyczne-znaki-towarowe (dostęp: 25.03.2022).

Ministero Dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela della Proprieta’ Industriale (UIBM), https://www.uibm.gov.it/bancadati/Advanced_search/type_url?type=tm&cl=1 (dostęp: 20.08.2022).

AKTY PRAWNE

Codice Penale Approvato con regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Edizioneaprile 2022, Testo aggiornato con le modificheintrodotte dal DL 4/2022 convertito con modificazionidallalegge 28 marzo 2022, n. 25 (in G.U. 28/03/2022, n. 73).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. L 299/25, 8.11.2008).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie) (Dz.Urz. UE L 336/1, 23.12.2015).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154/1, 16.06.2017).

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021, poz. 324).

ORZECZNICTWO

Wyrok nr 15568/20 Najwyższego Sądu Kasacyjnego w Rzymie, https://www.iusinitinere.it/wp/wp-content/uploads/2020/11/sent-burberry.pdf (dostęp: 19.03.2022).

Wyrok TS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon SA (CHEVY), ECLI:EU:C:1999:408.

Wyrok TS z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie v. Bellure NV, Malaika Investments Ltd., Starion International Ltd., ECLI:EU:C:2009:378.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2022.69.2.93-106
Data publikacji: 2022-12-01 14:40:28
Data złożenia artykułu: 2022-07-04 18:19:49


Statystyki


Widoczność abstraktów - 548
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 157

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Wiktoria Sikorska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.