Środek karny z art. 41 § 1a k.k. Uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 1 października 2014 roku, II KK 129/14

Magdalena Budyn-Kulik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy środka karnego z art. 41 § 1a k.k. Pretekstem do rozważań jest wyrok SN z dnia 1 października 2014 roku, II KK 129/14. Omawiany środek może zostać orzeczony wyłącznie wtedy, gdy sprawca popełnia czyn przeciwko wolności seksualnej pokrzywdzonego. Konstrukcja tego środka budzi wiele wątpliwości. Przepis art. 41 § 1a został dodany do pierwotnej wersji Kodeksu karnego i nie został prawidłowo wkomponowany w istniejący system środków karnych. W szczególności wątpliwości związane są z czasem trwania tego środka, jego obligatoryjnym lub fakultatywnym charakterem, możliwością orzeczenia w przypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności oraz – obok kary pozbawienia wolności – innej niż terminowa, formalnymi lub materialnymi przesłankami jego orzekania.


Słowa kluczowe


środek karny; kara pozbawienia wolności; małoletni; wykorzystanie seksualne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006.

Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 1998.

Budyn-Kulik M., Kulik M., Kara pozbawienia wolności – jedna kara czy różne? Uwagi na tle kodeksu karnego, [w:] Reforma prawa karnego, pod red. I. Sepioło-Jankowskiej, Warszawa 2014.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, pod red. J. Giezka, Warszawa 2012.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, pod red. G. Rejmana, Warszawa 1999.

Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Filara, Warszawa 2012.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.

Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, z. 2.

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.

Prawo karne materialne. Część ogólna, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2011.

Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2015.62.1.7
Data publikacji: 2016-02-03 14:58:55
Data złożenia artykułu: 2015-09-30 21:32:32


Statystyki

Widoczność abstraktów - 202
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Magdalena Budyn-Kulik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.