Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym – wybrane zagadnienia

Jan Mojak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł zawiera przegląd dobrych obyczajów w polskim prawie kontraktowym. Przegląd ten skłania do wniosku o narastającej potrzebie rychłego zastąpienia bazujących na ustawodawstwie PRL klauzul „zasad współżycia społecznego” oraz „społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa” – klauzulą dobrych obyczajów. Stanowi to konieczną przesłankę pełnej i rzetelnej europeizacji polskiego prawa cywilnego. W doktrynie prawnej krajów członkowskich UE, które nie wchodziły do bloku państw satelickich ZSRR, klauzule zasad współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa jawią się jako zupełnie obce pojęcia i kategorie prawne, które nie mają żadnych odpowiedników w klasycznej, europejskiej cywilistyce. Powrót do „dobrych obyczajów” na gruncie polskiego prawa kontraktowego pozwoli na pełniejsze wykorzystanie dorobku doktryny i orzecznictwa powstałego zarówno w okresie II RP, jak i w krajach zachodniej Europy po II wojnie światowej, co niewątpliwie głębiej zakotwiczy instytucje polskiego prawa umów w systemie prawa UE.


Słowa kluczowe


dobre obyczaje w prawie kontraktowym; klauzule generalne; klauzula dobrych obyczajów; dobre obyczaje; zasady współżycia społecznego; dobra wiara; klauzula dobrej wiary; zasady słuszności; społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa; dobre obyczaje w prawie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski A., Komentarz do art. 705 k.c., [w:] Komentarz cywilny, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 286).

Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Poznań 1948.

Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001.

Machnikowski P., Komentarz do art. 705 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008.

Pązik A., Zasady współżycia społecznego, [w:] Wyłączenie bezprawności naruszenia dobra osobistego na podstawie interesu społecznego, Warszawa 2014.

Pieńkoś J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Kraków 2001.

Popiołek W., Komentarz do art. 3851 k.c., [w:] Komentarz cywilny, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.

Radwański Z., Zieliński M., Klauzule generalne w prawie prywatnym, [w:] System Prawa Prywatnego, red. M. Safjan, t. 1, Warszawa 2007.

Raski J., Aukcja i przetarg w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 5.

Stec P., Zasady współżycia społecznego – zmiana treści klauzuli generalnej w okresie obowiązywania kodeksu cywilnego, [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015.

Więzowska-Czepiel B., Pojęcie i funkcje klauzuli generalnej, [w:] Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009.

Wyrok SN z dnia 6 października 1998 r., sygn. II CKN 291/98.

Wyrok TK z dnia 17 października 2000 r., sygn. akt SK. 5/99.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.57
Data publikacji: 2016-12-21 12:16:46
Data złożenia artykułu: 2016-03-23 14:39:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jan Mojak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.