Klauzula generalna nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę w kodeksie pracy – zarys problematyki

Anna Kosut, Renata Borek-Buchajczuk

Streszczenie w języku polskim


Klauzula generalna nieuzasadnionego wypowiedzenia jest pojęciem niedookreślonym, mającym najszersze zastosowanie w stosunkach pracy. Klauzula ta stanowi alternatywę wobec zamkniętego katalogu przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, umożliwiając sądom pracy wydawanie rozstrzygnięć uwzględniających okoliczności konkretnych stanów faktycznych. Elastyczność klauzul generalnych pozwala na zmianę sposobu ich rozumienia w zmieniających się warunkach zewnętrznych, ustrojowych, a nawet przy okazji zmian w systemie wartości. Jednocześnie wymóg uzasadnionego wypowiedzenia, dla uznania zgodności z prawem tej czynności, podlega kontroli nie tylko z punktu widzenia art. 45 k.p., ale także zasad współżycia społecznego.


Słowa kluczowe


klauzula generalna; wypowiedzenie nieuzasadnione

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.

Gersdorf M., Podstawowe dylematy związane z prawem pracy w okresie transformacji ustrojowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 5.

Gersdorf M., Wypowiedzenie nieuzasadnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 7–8.

Gersdorf M., Żmuda M., Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego na temat zasadności wypowiedzenia umowy o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 6.

Góral Z., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.

Iwulski J., Sanetra W., Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009.

Jackowiak U. (red.), Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004.

Klucz D., Klauzula zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w kontekście słusznego interesu pracodawcy, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 7.

Krąkowski L., Z problematyki nadużycia prawa w stosunkach pracy, „Państwo i Prawo” 1967, z. 12.

Latos-Miłkowska M., Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 10.

Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Malanowski A., Z problematyki ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę na tle art. 5 kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1967, z. 4–5.

Matey M., W kwestii wymogu zasadności wypowiedzeń w kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1977, nr 11.

Mirończuk A., Ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 1969.

Myga W., Niektóre zagadnienia na tle stosowania art. 45 kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1985, nr 6.

Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013.

Skąpski M., Wiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 4.

Sobczyk A., Ustawowe negatywne przyczyny wypowiedzenia, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Warszawa 2010.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSNP 2009, nr 19–20, poz. 248.

Uchwała SN z dnia 22 stycznia 1985 r., III PZP 53/84, PiZS 1985, nr 8–9.

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNC 1985/11/164.

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 112, poz. 980 z późn. zm.).

Uzasadnienie do wyroku TK z dnia 17 października 2000 r., SK 5/99.

Wypych-Żywicka A., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.

Wypych-Żywicka A., O relacji klauzul generalnych: „wypowiedzenie nieuzasadnione” i „społeczno-gospodarcze przeinaczenie prawa”, „Państwo i Prawo” 1996, z. 3.

Wypych-Żywicka A., Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, Gdańsk 1998.

Wyrok SN z dnia 10 listopada 1975 r., I PRN 34/75, PiZS 1977/3/62.

Wyrok SN z dnia 9 lipca 1998 r., I PKN 240/98, OSNP 1999/16/508.

Wyrok SN z dnia 29 września 1998 r., I PKN 335/98, OSNP 1999/20/648, M.Prawn. 1999/12/45.

Wyrok SN z dnia 28 października 1998 r., I PKN 398/98, OSNP 1999/23/751, OSNP-wkł. 1999/5/7, Pr.Pracy 1999/2/3.

Wyrok SN z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 16/03, Pr.Pracy 2004/9/40.

Wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., I PK 61/05, OSNP 2006/17-18/265.

Wyrok SN z dnia 19 lutego 2009 r., II PK 156/08, LEX nr 736723.

Wyrok SN z dnia 23 września 2009 r., I PK 487/03, Pr.Pracy 2005/5/37.

Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2011 r., I PK 156/10, LEX nr 1294154.

Wyrok SN z dnia 12 lutego 2013 r., II PK 165/12, M.P.Pr. 2013/6/310–313.

Wyrok SN z dnia 14 października 2014 r., I PK 697/03, OSNP 2005/11/159.

Wyrok SN z dnia 12 listopada 2014 r., I PK 73/14, LEX nr 1567456.

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2015 r., II PK 62/14, LEX nr 1656491.

Zieliński T., Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 1997 z. 11–12.

Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.

Zieliński T., Klauzule generalne w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 11.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2016.63.2.135
Data publikacji: 2016-12-21 12:16:46
Data złożenia artykułu: 2016-04-05 12:46:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 827
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 767

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Kosut, Renata Borek-Buchajczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.