O dobrym prawie

Wojciech Dziedziak

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto rozważania na temat dobrego prawa. Autor stawia pytania: Dlaczego dobro? Dlaczego prawo ma być dobre? I daje na nie odpowiedź. W konkluzji stwierdza, że dobre prawo w istocie nakierowane jest (ma być) na człowieka tak w stanowieniu, jak i stosowaniu prawa. To człowiek jest bowiem dobrem godziwym, „dobrem samym w sobie”, jest celem obiektywnym, bezwzględnym. Celem prawa jest człowiek i jego dobro skorelowane z dobrem wspólnym. I prawo o tyle jest dobrym prawem, o tyle ma „moc prawa”, o ile temu celowi służy.


Słowa kluczowe


dobre prawo; człowiek – dobro rzeczywiste; dobro godziwe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystoteles, Etyka nikomachejska, Warszawa 2008.

Arystoteles, Polityka, Warszawa 2006.

Barankiewicz T., Aksjologiczna problematyka prawa, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. 14, z. 1.

Chauvin T., Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa 2014.

Complak K., Preambuła, [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.

Dziedziak W., Metaaksjologia Konstytucji RP a nonkognitywizm (zarys zagadnień podstawowych), [w:] Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, red. M. Król, A. Bartczak, M. Zalewska, cz. 2, Łódź 2014.

Dziedziak W., O pojmowaniu prawa – zarys problemu, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2013, z. 23.

Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.

Finnis J., Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.

Garlicki L., Wstęp, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 5, Warszawa 2007.

Heller M., Granice nauki, Kraków 2014.

Heller M., Pabjan T., Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – filozofia – kosmologia, Kraków 2013.

Kiereś H., Agatologia czy aksjologia?, [w:] Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012.

Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.

Krąpiec M.A., Człowiek jako osoba, Lublin 2009.

Krąpiec M.A., Dobro wspólne, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Krukowski J., Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.

Krukowski J., Konstytucyjny system relacji między Państwem a Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, [w:] Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak, t. 10, Lublin 2000.

Kuryłowicz M., Etyka i prawo w sentencjach rzymskich jurystów, [w:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, red. J. Malarczyk, Lublin 1996.

Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.

Maryniarczyk A., Człowiek wobec świata. Studium z metafizyki realistycznej, Lublin 2009.

Maryniarczyk A., Dobro, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Piechowiak M., Aksjologiczne podstawy polskiego prawa, [w:] Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2009.

Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Piechowiak M., Prawnonaturalny charakter klauzuli dobra wspólnego, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Szczecin 2010.

Potrzeszcz J., Aksjologiczne podstawy stosowania prawa a prawo słuszne, [w:] Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015.

Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1995.

Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012.

Sokolewicz W., Rozdział I „Rzeczpospolita”, artykuł 1, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 5, Warszawa 2007.

Stefaniuk M.E., Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.

Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 2007.

Szczucki K., Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego, Warszawa 2015.

Tatarkiewicz W., O bezwzględności dobra, [w:] Dobro i oczywistość. Pisma etyczne, red. P.J. Smoczyński, Lublin 1989.

Tatarkiewicz W., Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki, [w:] Pisma z etyki i teorii szczęścia, red. P.J. Smoczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.

Wołodkiewicz W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009.

Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 87.

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK ZU 2005, nr 5A, poz. 49.

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06, OTK ZU 2006, nr 10A, poz. 147.

Zdyb M., Istota decyzji, Lublin 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2018.65.2.69-82
Data publikacji: 2018-12-17 09:33:16
Data złożenia artykułu: 2017-10-03 12:39:05


Statystyki

Widoczność abstraktów - 188
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 9

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Dziedziak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.