The Impact of Fiscal Rules on Changing the Structure of Public Expenditure in the European Union

Marta Postuła, Anna Kawarska

Abstract


Theoretical background: The global economic crisis which started in 2007–2008 affected many countries and transformed into the phases of the crisis in the financial, economic and public finance markets. Some effects have been measured to this day. Tools that could predict the phenomenon of the coming crisis in the future, mitigate its effects on the economy, as well as those that affect the sustainability of public finances include, among others, fiscal rules. Fiscal rules are an instrument serving to discipline the implemented fiscal policy and aimed at ensuring the balance of public finances over a long period of time. Applied fiscal rules may take the form of numerical rules or procedural rules. Fiscal rules (especially procedural rules) are also aimed at strengthening the degree of transparency of public finances and improving management. Currently, the commonly used tool for determining and assessing the quality of national fiscal rules used in the EU Member States is the index of fiscal rules, defined and used by the European Commission.

Purpose of the article: Assessment of the impact of the applied fiscal rules in the European Union countries on the structure of public expenditure.

Research methods: Theoretical and empirical (econometric) analyses of the variables examined, such as values of the index of fiscal rules and the structure of public expenditure in accordance with the COFOG classification in individual Member States in 2001–2017.

Main findings: The conducted analyses showed that the fiscal rules applied by the governments of individual EU Member States have a direct impact on the structure of state expenditure.


Keywords


Fiscal Index Rules; fiscal rules; public expenditure; COFOG classification

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Ayuso-i-Casals, J., Gonzalez Hernandez, D., Moulin, L., & Turrini, A. (2009). Beyond the SGP: Features and Effects of EU National-Level Fiscal Rules. W: J. Ayuso-i-Casals, S. Deroose, E. Flores, L. Moulin (eds.), Policy Instruments for Sound Fiscal Policies: Fiscal Rules and Institution (s. 204–220). London: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230271791_10

Begg, I. (2017). Fiscal and other rules in EU economic governance: helpful, largely irrelevant or unenforceable? National Institute Economic Review, (239). doi:10.1177/002795011723900110

Budina, N., Kinda, T., & Schaechter, A. (2012). Fiscal Rules at Glance: Country Details from a New Dataset. IMF Working Paper, WP/12/273. doi:10.5089/9781616359102.001

Działo J. (2016a). Ewolucja narodowych reguł fiskalnych w krajach Unii Europejskiej w ookresie 2004–2014. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2(53), 45–65.

Działo, J. (2016b). Indeks reguł fiskalnych jako miara jakości reguł fiskalnych w Unii Europejskiej. Studia Prawno-Ekonomiczne, 99, 214–215.

Fiscal Rules Database. Pobrane z: http://ec.europa.eu/economy_finance/db indicators/fiscal_governance/index en.htm

Franek, S. (2010). Reguły fiskalne w przemianach instytucjonalnych finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (646), 65–77.

Franek, S., & Postuła, M. (2019). Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej. Materiały i Studia NBP, (334). Pobrane z: www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms334.pdf

Hallerberg, M., Strauch, R., & von Hagen, J. (2007). The design of fiscal rules and forms of governance in European Union countries. European Journal of Political Economy, 23(2), 338–359. doi:10.1016/j.ejpoleco.2006.11.005

Kantorowicz, J. (2012). Reguły fiskalne – co się sprawdza. Analiza FOR, (3).

Kopits, G., & Symanski, S. (1998). Fiscal policy rules. IMF Occasional Paper (Wahsington), (162). doi:10.5089/9781557757043.084

Kumar, M., Schaechter, A., & Baldacci, A. (2009). Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances. IMF Occasional Paper, (12 November).

Maciocha, K. (2017). Reguły fiskalne a kryzys zadłużeniowy w krajach Unii Europejskiej. Nauki o Finansach. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 1(30), 42–53. doi:10.15611/nof.2017.1.03

Malinowska-Misiąg, E. (2016). Nadzór fiskalny w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Analizy BAS, 3(47). Pobrane z: www.bas.sejm.gov.pl/analizy.php

Marchewka-Bartkowiak, K. (2012). Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych. Ekonomia i Prawo, 10(3), 47–59. doi:10.12775/EiP.2012.023

OECD. (2017). Classification of the Functions of Government (COFOG). W: Government at a Glance 2017. Paris: OECD Publishing.

Owsiak, S. (2017). Finanse publiczne – współczesne ujęcie. Warszawa: PWN.

Paluszak, G. (2010). Reguły fiskalne rządów na poszczególnych poziomach władzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (238), 54–68.

Poterba, J.M. (1996). Do Budget Rules Work? NBER Working Paper no. 5550. National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

Próchnicki, L. (2013). Reguły fiskalne a stabilność fiskalna krajów Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 1(32), 27–50.

Reuter, W.H. (2017). When and why do countries break their national fiscal rules? Working Paper. German Council of Economic Experts, Wiesbaden, Germany, Working Paper 01/2017.

Schick, A. (2010). Post-Crisis Fiscal Rules: Stabilising Public Finance while Responding to Economic Aftershocks. OECD Journal on Budgeting. doi:10.1787/budget-10-5km7rqpkqts1

Spychała, J. (2015). Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne. Współczesne Problemy Ekonomiczne, (11), 227–236. doi:10.18276/wpe.2015.11-21

Sutherland, D., Price, R., & Joumard, I. (2005). Fiscal rules for sub-central level of governments: design and impact. OECD Economics Department Working Paper 2005/465. doi:10.2139/ssrn.870443

Wyplosz, C. (2002). Fiscal Policy: Institutions versus Rules. CEPR Discussion Papers, No. 3238, Centre for Economic Policy Research, Geneva. doi:10.3386/w17884

Wyplosz, C. (2012). Fiscal Rules: Theoretical Issues and Historical Experiences. NBER Working Paper No. w17884.

AKTY PRAWNE

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 306/41, 23.11.2011).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.Urz. UE L 140/1, 7.05.2013).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich należących do strefy euro (Dz.Urz. UE L 140/11, 27.0.2013).

Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 roku w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.Urz. UE L 209, 2.08.1997).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2020.54.4.111-124
Data publikacji: 2020-12-29 19:35:05
Data złożenia artykułu: 2020-06-08 09:52:11


Statistics


Total abstract view - 1140
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Marta Postuła, Anna Kawarska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.