Po nitce do kłębka – analiza zmian koniunkturalnych w branży tekstylno-odzieżowej

Julia Włodarczyk, Paula Małczęć, Kinga Pala

Streszczenie w języku polskim


Uzasadnienie teoretyczne: Polski rynek tekstylno-odzieżowy jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rosnących rynków w Europie Środkowo-Wschodniej. Branża ta cechuje się wysoką dynamiką zmian, zarówno sezonowych, jak i obserwowanych w skali cyklu koniunkturalnego.

Cel artykułu: Syntetyczna charakterystyka sytuacji w branży tekstylno-odzieżowej w Polsce oraz zmian w niej zachodzących, a także ocena wpływu wybranych determinant na klimat koniunktury w badanej branży.

Metody badawcze: W artykule wykorzystano analizę opisową opartą o dane miesięczne dotyczące wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w branży odzieżowej, tekstylnej i obuwniczej w Polsce, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny za okres styczeń 1994 – czerwiec 2020, a także zastosowano model wektorowej autoregresji do oceny wpływu cen, ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, ilości sprzedawanych towarów, stanu zapasów towarów, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz stopy bezrobocia na ocenę koniunktury w badanej branży. Ze względu na ograniczoną dostępność danych z lat dziewięćdziesiątych XX wieku, udokumentowaną przerwę strukturalną (datowaną na styczeń 2006 roku) oraz wybuch pandemii COVID-19 estymację przeprowadzono dla okresu 2006–2019.

Główne wnioski: Przeprowadzona analiza potwierdziła wystąpienie zmian strukturalnych zachodzących w branży tekstylno-odzieżowej w Polsce. Okres 1994–2005 cechował się znacznie niższą średnią wartością wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury i dużo większą zmiennością o charakterze sezonowym niż okres późniejszy. Wykorzystanie w analizie modelu VAR(12) pozwoliło na stwierdzenie negatywnego wpływu wzrostu cen oraz przyspieszenia wzrostu bezrobocia, jak również pozytywnego wpływu wzrostu ilości sprzedawanych towarów oraz powiększenia stanu zapasów na koniunkturę w branży tekstylno-odzieżowej. Przeprowadzona analiza pokazała ponadto ograniczenia prognozowania w sytuacji nieprzewidzianych szoków, takich jak wybuch pandemii COVID-19.


Słowa kluczowe


branża tekstylno-odzieżowa; klimat koniunktury; rynek tekstylno-odzieżowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Bhaduri, A. (1994). Makroekonomiczna teoria dynamiki produkcji towarowej. Warszawa: PWN.

Dach, Z. (2004). Wahania koniunkturalne w gospodarce rynkowej. W: Z. Dach, B. Szopa (red.), Podstawy makroekonomii (s. 193–212). Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Greene, W.H. (2012). Econometric Analysis. London: Pearson.

Ivanov, V., & Kilian, L. (2005). A Practitioner’s Guide to Lag Order Selection For VAR Impulse Response Analysis. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 9(1), 1–36. doi:10.2202/1558-3708.1219

Kędzia, K. (2015). Dyskusja nad potencjałem przemysłu odzieżowego w Polsce a działaniami firmy Inditex w Hiszpanii – możliwości i strefy rozwoju. Technologia i Jakość Wyrobów, 60, 91–94.

Kowalski, M., & Salerno-Kochan, R. (2018). Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju produktów zrównoważonych branży tekstylno-odzieżowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5(977), 79–95. doi:10.15678/ZNUEK.2018.0977.0505

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin–Heidelberg: Springer.

Nosal-Gorzeń, K., & Karasek, J. (2018). Rynek mody w Polsce. Warszawa: KPMG (listopad).

Palmowska, M., & Karasek, J. (2019). Rynek mody w Polsce. Wyzwania. Warszawa: KPMG (listopad).

Rudnicka, A., & Koszewska, M. (2020). Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Russel, P. (2010). Wpływ kryzysu na kondycję finansową wybranych eksporterów. W: G. Gołębiowski, A. Zygierewicz (red.), Kryzys finansowy a handel zagraniczny (s. 57–76). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Szopa, P. (2013). Analiza sytuacji branży odzieżowej w Polsce w latach 2003–2011. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (3), 2157–2162.

Śliwińska-Rumbin, A. (2015). Zmiany w polskim przemyśle po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Studia Polityki Publicznej, 2(6), 151–163. doi:10.33119/KSzPP.2015.2.8

NETOGRAFIA

Wpływ światowej pandemii koronowirusa na branżę odzieżową. (2020). Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych, PKO Bank Polski. Pobrane z: https://wspieramyeksport.pl/api/public/files/1954/Odziez_lipiec_2020.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.1.101-115
Data publikacji: 2021-05-11 08:57:06
Data złożenia artykułu: 2020-12-30 17:02:01


Statystyki

Widoczność abstraktów - 348
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Julia Włodarczyk, Paula Małczęć, Kinga Pala

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.