Rezygnacja z gotówki – nowy paradygmat pieniądza czy tylko innowacja w obszarze rozliczeń pieniężnych?

Tomasz Bronisław Zieliński

Streszczenie w języku polskim


Rozwój gospodarki informacyjnej, napędzany rozwojem technologii informatycznych, dostarcza stale nowych rozwiązań w obszarze płatności elektronicznych. Na ich tle tradycyjna, papierowa gotówka jawi się coraz częściej jako anachronizm nieprzystający do wizerunku XXI w. Coraz częściej pojawiają się w związku z tym prognozy zwiastujące koniec gotówki. Rozważane różnorodne alternatywy wobec płatności gotówkowych muszą uwzględniać złożony charakter współczesnego pieniądza, definiowanego zarówno przez pryzmat miernika wartości, jednostki monetarnej, jak i środka płatniczego. W ich kontekście głębszej analizie należałoby poddać szerokie spektrum elektronicznych płatności bezgotówkowych, pieniądz elektroniczny w koncepcji sensu stricte, gotówkę elektroniczną czy waluty wirtualne. Odrębną kwestią, będącą przedmiotem opracowania, jest dyskusja korzyści i zagrożeń, jakie niosłaby rezygnacja z fizycznej gotówki. Wobec niejednoznaczności tej oceny na razie można uznać, że pogłoski o rychłej śmierci gotówki są „mocno przesadzone”.


Słowa kluczowe


gotówka; bank; pieniądz elektroniczny; polityka monetarna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M., The New Age of Economic Totalitarianism & the London Meeting to End Currency, 3 May 2015, www.armstrongeconomics.com/archives/30145 [data dostępu: 03.05.2015].

Brinded L., Britain is Abandoning Cash, 21 May 2015, uk.businessinsider.com/payments-council-data-on-cash-versus-card-and-contactless-payments-2015-5 [data dostępu: 03.05.2015].

Carbonnier J., Conclusions Generales Do Colloque “Droit et Monnaie”, Droit et Monnaie, Litec 1988.

Cyfrowa waluta a prawo, 17 października 2014, investlife.pl/cyfrowa-waluta-a-prawo [data dostępu: 10.06.2015].

De Soto J.H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2011.

Denmark Moves Step Closer to Begin a Cashless Country, “The Telegraph”, 6 May 2015.

Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością (Dz.U. L 275 z 27.10.2000).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 267 z 10.10.2009).

Groenfeldt T., Cash is King No More as Mobile Payments Soar, “Forbes”, 18 October 2014.

Haykowski M., Norwegia: za sześć lat kraj bez gotówki, 24 września 2014, www.bankier.pl/wiadomosc/Norwegia-za-szesc-lat-kraj-bez-gotowki-3205872.html [data dostępu: 10.06.2015].

Kennedy M., Pieniądz wolny od inflacji i odsetek. Jak stworzyć środek wymiany służący nam wszystkim i chroniący Ziemię?, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2004.

Kimball M., Professor of Economics and Survey Research at the University of Michigan,

Kolany K., Niedzielny krach na rynku bitcoina, 2 grudnia 2013, www.bankier.pl/wiadomosc/Niedzielny-krach-na-rynku-bitcoina-3003634.html [data dostępu: 10.06.2015].

Niepelt D., Reserves for Everyone – Toward New Monetary Regime?, 21 January 2015, www.voxeu.org/article/keep-cash-let-public-hold-central-bank-reserves [data dostępu: 10.06.2015].

Polskie Forum Bitcoin, bitcoin.org.pl [data dostępu: 17.05.2015].

Reichel J., Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 1997.

Rogoff B., Cost and Benefits to Phasing Out Paper Currency, 11 April 2014 (paper presented at NBER Macroeconomics Annual Conference).

Ross R., Doyle A., Nordic Countries Point the Way to Cashless Societies, “Reuters”, 9 January 2015.

There’s an Electronic Currency that Could Save the Economy – and it’s Not Bitcoin, 21 November 2013, www.businessinsider.com/electronic-currency-2013-11#ixzz33afZ88IV [data dostępu: 10.06.2015].

Tolentino M., The Philippines Wants to Create its Own Version of Bitcoin, 10 October 2014, siliconangle.com/blog/2014/10/10/the-philippines-wants-to-create-its-own-version-of-bitcoin [data dostępu: 10.06.2015].

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 1036).

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1385).

Zadora H., Zieliński T., Współczesny pieniądz a kryzysy finansowe, Difin, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.737
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:58
Data złożenia artykułu: 2015-07-11 20:04:40

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Tomasz Bronisław Zieliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.