Mikro- i makroostrożnościowa polityka nadzorcza względem sektora bankowego – potencjalne obszary konfliktów i sposoby ich minimalizacji

Mariusz Zygierewicz

Streszczenie w języku polskim


Jednym z głównych wniosków wyciągniętych z doświadczeń ostatniego kryzysu na rynkach finansowych na świecie był postulat wprowadzenia polityki makroostrożnościowej. W artykule pzedstawiono najważniejsze cele, zaadania i instrumenty tej polityki oraz skonfrontowano je z dotychczasową polityką mikroostrożnościową. Brak szczegółówego określenia zadań polityki makroostrożnościowej i podobieństwo wielu potencjalnych jej instrumentów do narzędzi polityki mikroostrożnościowej może prowadzić do potencjalnych konfliktów w zakresie stosowania obu polityk. Pojawienie się takich konfliktów może prowadzić do obniżenia bezpieczeństwa sektora finansowego i zaufania jego klientów. Dostrzegając te zagrożenia, rekomendujemy stopniowe wdrażanie nowej polityki, gromadzenie niezbędnych doświadczeń w tym zakresie i odsunięcie w czasie decyzji o ewentualnym instytucjonalnym wyodrębnieniu polityki makroostrożnościowej zamiast jej podziału między kompetencje polityki mikroostrożnościowej i zadania banku centralnego.


Słowa kluczowe


polityka nadzorcza; ryzyko systemowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BCBS, Core Principles for Effective Banking Supervision, BCBS, September 2012.

Berntsson C., Molin J., A Swedish Framework for Macroprudential Policy, “Sveriges Riskbank Economic Review” 2012, No. 1.

Borio C., Furfine C., Lowe P., Procyclicality of the Financial System and Financial Stability: Issues and Policy Options, “BIS Papers” 2001, No. 1.

Constancio V., Macro-prudential Policy – Strenghtening the Foundations, Enhancing the Toolkit and Taking Action, Keynote address at the 1st conference on the Macro-prudential Research Network (MaRs), Frankfurt am Main, 5 October 2011.

Crockett A., Marrying Micro- and Macroprudential Dimensions of Financial Stability, BIS Speeches, 21 September 2000.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dz.Urz. UE, nr L 176).

ERRS, Zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowegp organów krajowych (Dz.Urz. UE, nr 41).

Galati G., Moessner R., Macroprudential Policy – a Literature Review, “BIS Working Papers” No. 337, BIS, Basel 2011.

Hanson S., Kashyap A., Stein J., A Macroprudential Approach to Financial Regulation, “Journal of Economic Perspectives” 2011, Vol. 25, No. 1, DOI: http://dx.doi.org/10.1257/jep.25.1.3.

IMF, Key Aspects of Macroprudential Policy, IMF, Washington, June 2013.

IMF, Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks – an Assessment of Stylized Institutional Models, “Working Papers” 11/250, IMF, Washington 2011.

Operationalising the Selection and Application of Macroprudential Instruments, “CGFS Papers” No. 48, Basel 2012.

Osiński J., Seal K., Hoogduin L., Macroprudential and Microprudential Policies: Toward Cohabitation, IMF 2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.Urz. UE, C 58).

Szpunar P., Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, NBP, Warszawa 2012.

Turner P., Currency Mismatches and Liquidity Risk: Diagnosis and Reform, Paper presented at the EBRD High level workshop, London, 3 December 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.205
Data publikacji: 2016-09-20 17:44:07
Data złożenia artykułu: 2015-07-13 14:06:32


Statystyki

Widoczność abstraktów - 418
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Mariusz Zygierewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.