Zmiana postaw przedsiębiorców wobec procesu szkoleń pracowników – rola kapitału społecznego klastra w województwie świętokrzyskim

Agnieszka Predygier, Aleksandra Zalesna

Streszczenie w języku polskim


Uzasadnienie teoretyczne: Rozwój klastra nie jest możliwy bez rozwoju jego członków, w szczególności bez rozwoju kapitału ludzkiego. Teoria kapitału społecznego pozwala dostrzec jego znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego członków klastra.

Cel artykułu: W artykule przedstawiono wyniki badań nad postawami przedsiębiorców (członków klastra) wobec rozwoju kompetencji pracowników na tle kapitału społecznego klastra. Celem jest również zaprezentowanie zmian w sposobie myślenia przedsiębiorców na temat czynników ich konkurencyjności.

Metody badawcze: W pierwszej (2004–2006) i w kolejnej (2019) edycji badań przeprowadzono sondaż z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oraz wywiady pogłębione. Zastosowano triangulację danych. Dokonano porównania wyników badań z pierwszej i ostatniej edycji.

Główne wnioski: Wraz z rozwojem kapitału społecznego klastra rośnie zainteresowanie członków klastra (przedsiębiorców) podnoszeniem kompetencji własnych pracowników. Zainteresowanie przekłada się na lepsze postrzeganie uniwersytetów jako ośrodków przyczyniających się do rozwoju klastra.


Słowa kluczowe


szkolenia pracowników; przedsiębiorca; klaster

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Belso-Martinez, J., Palacios-Marques, D., & Roig-Tierno, N. (2018). Building resilient clusters through HRM systems: A multiple mediator model. Management Decision, 56(6), 1398–1416. doi:10.1108/MD-02-2017-0175

Brodzicki, T., & Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, (4), 45–60.

Brunetto, Y., & Farr-Wharton, R. (2007). The Moderating Role of Trust in SME Owner/Managers’ Decision-Making about Collaboration. Journal of Small Business Management, 45(3), 362–387. doi:10.1111/j.1540-627X.2007.00218.x

Canet-Giner, M.T., Redondo-Cano, A., Balbastre-Benavent, F., Escriba-Carda, N., Revuelto-Taboada, L., & Saorin-Iborra, M. del C. (2020). The influence of clustering on HR practices and intrapreneurial behavior. Competitiveness Review, 32(1), 35–58. doi:10.1108/CR-10-2019-0102

Coleman, J.S. (2003). Social capital in the creation of human capital. W: R. Cross, A. Parker, L. Sasson (Eds.), Networks in the Knowledge Economy (s. 57–81). Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780195159509.001.0001

Dyba, W. (2017). Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 38–51. doi:10.24917/20801653.311.3

Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University – Industry – Government Innovation in Action. New York: Routledge. doi:10.4324/9780203929605

European Commission. (2020). European Panorama of Clusters and Industrial Change: Performance of Strong Clusters Across 51 Sectors and the Role of Firm Size in Driving Specialization. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Fonfara, K., Małys, Ł., & Ratajczak-Mrozek, M. (2021). Firm’s Network Position and Business Performance. Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics, 2(306), 51–66. doi:10.33119/GN/134628

Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. W: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie. Kraków: Zysk i S-ka.

García-Villaverde, P., Parra-Requena, G., & Molina-Morales, F.X. (2018). Structural social capital and knowledge acquisition: Implications of cluster membership. Entrepreneurship & Regional Development, 30(5–6), 530–561. doi:10.1080/08985626.2017.1407366

Giuliani, E. (2005). Cluster Absorptive Capacity: Why do Some Clusters Forge Ahead and Others Lag Behind? European Urban and Regional Studies, 12(3), 269–288. doi:10.1177/0969776405056593

Kroon, B., van de Voorde, K., & Timmers, J. (2013). High performance work practices in small firms: A resource-poverty and strategic decision-making perspective. Small Business Economics, 41, 71–91. doi:10.1007/s11187-012-9425-0

Lis, A., & Lis, A. (2013). Tożsamość struktur klastrowych – rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1(51), 26–44. doi:10.7366/1509499545002

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2). doi:10.5465/amr.1998.533225

Newman, A., & Sheikh, A. (2014). Determinants of best HR practices in Chinese SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(3), 414–430. doi:10.1108/JSBED-05-2014-0082

Olesiński, Z. (2010). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.

Pauli, U. (2012). Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

Pocztowski, A., & Pauli, U. (2013). Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4(92–93), 9–22.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). (2018). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018. Raport ogólny. Warszawa: PARP.

Porter, M. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.

Predygier, A. (2007). Raport z przeprowadzonych badań w mikroprzedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego. W: Z. Olesiński (red.), Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim – wyniki badań (T. 2; s. 79–160). Kielce: Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Predygier, A. (2019). Raport z badań statutowych nt. Współpraca w sieci relacji międzyorganizacyjnych jako determinanta wzrostu konkurencyjnego przedsiębiorstw w skali globalnej i lokalnej. Kielce (maszynopis niepublikowany).

Predygier, A. (2021). Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw sektora MSP w województwie świętokrzyskim. Kraków: Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Rak, E. (2014). Rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach – przegląd barier z perspektywy przedsiębiorcy i pracownika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 8(46), 133–144.

Rivera, L., Sheffi, Y. & Knoppen, D. (2016). Logistics clusters: The impact of further agglomeration, training and firm size on collaboration and value added services. International Journal of Production Economics, 179, 285–294. doi:10.1016/j.ijpe.2016.05.018

Sheehan, M. (2014). Human resource management and performance: Evidence from small and medium-sized firms. International Small Business Journal, 32(5), 545–570. doi:10.1177/0266242612465454

Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, 1(68), 69–86.

Tagliazucchi, G., Marchi, G., Gherardini, F. & Leali, F. (2021). The multiple roles of universities in U-I collaborations: The case of Emilia–Romagna motor vehicle industry. Journal of Engineering and Technology Management, 62, 101645. doi:10.1016/j.jengtecman.2021.101645

Weng, Q., & McElroy, J.C. (2015). HR environment and regional attraction: An empirical study of industrial clusters in China. Australian Journal of Management, 35(3), 245–263. doi:10.1177/0312896210384679

NETOGRAFIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). (2020). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach. Obraz tuż przed pandemią. Raport z BKL 2019. Warszawa. Pobrane z: www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/02-BKL---Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim_WWW.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2021.55.4.37-47
Data publikacji: 2022-05-08 07:53:13
Data złożenia artykułu: 2021-09-28 19:48:26


Statystyki


Widoczność abstraktów - 255
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Predygier, Aleksandra Zalesna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.