The Mission and Cooperative Principles as a Fundamental Factors of a Development of Cooperative Sector Bank in Poland

Józefa Gniewek

Abstract


The main aim of the article is an analysis of historical cooperative principles and their significance in cooperative banking sector. In Poland, there are 565 cooperative banks and about 101,300 members are associates of cooperative banks. The cooperative principles are partly doing in this banks and a number of member of cooperative banks is decreasing. 


Keywords


mission; cooperative banks; cooperative principles

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dess G.G, Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill Inc., New York 1993.

Domagalski A., Międzynarodowe zasady i wartości spółdzielcze a praktyka działania, [w:] Rola i przyszłość spółdzielczości, Gospodarka konkurencyjnej Polski, Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012.

Gostomski E., Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu Platinum, Warszawa 2012.

http://bszakopane.pl [dostęp: 05.05.2015].

https://sbe.pbsbank.pl [dostęp: 05.05.2015].

Kłapkowski T., Patronackie spółdzielnie rolnicze w Małopolsce, Kraków 1927.

Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.

Michalski J. (red.), Polskie kooperatywy i kasy oszczędności. Rozwój i stan obecny na obszarze ziem polskich, Lwów 1914.

Ochociński S., Podstawy i zasady spółdzielczości kredytowej w Polsce Ludowej (w świetle doświadczeń „wielkopolskiego systemu spółdzielczego”), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1984.

Rogowski G., Zarządzanie strategiczne bankiem, [w:] A. Gospodarowicz (red.), Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 2000.

Rola i przyszłość spółdzielczości, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2012, nr 19.

Skalniak F., Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.

Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997.

Sprawozdania KNF za lata 2012–2014, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html [data dostępu: 10.04.2015].

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000.

Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012.

Thugutt S., Wykłady o spółdzielczości, wyd. 3, Towarzystwo Kooperatystów Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn 1945, www.kooperatyzm.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bankbps.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bs.kornik.sgb.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bsr.krakow.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bsmuszyna.com [data dostępu: 05.05.2015].

www.bssantok.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bssucha.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.esbank.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.kbs-bank.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.sgbbank.com.pl [data dostępu: 05.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.39
Data publikacji: 2016-09-20 17:43:56
Data złożenia artykułu: 2015-07-15 12:03:23


Statistics


Total abstract view - 887
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Józefa Gniewek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.