Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce

Józefa Gniewek

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest analiza historycznych zasad spółdzielczych i ich znaczenia w sektorze bankowości spółdzielczej. W Polsce działa 565 banków spółdzielczych, w których zrzeszonych jest prawie 1013 tys. członków. Wartości spółdzielcze są realizowane tylko częściowo, a liczba członków banków spółdzielczych spada.


Słowa kluczowe


misja; zasady spółdzielcze; banki spółdzielcze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dess G.G, Miller A., Strategic Management, McGraw-Hill Inc., New York 1993.

Domagalski A., Międzynarodowe zasady i wartości spółdzielcze a praktyka działania, [w:] Rola i przyszłość spółdzielczości, Gospodarka konkurencyjnej Polski, Forum Debaty Publicznej, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012.

Gostomski E., Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu Platinum, Warszawa 2012.

http://bszakopane.pl [dostęp: 05.05.2015].

https://sbe.pbsbank.pl [dostęp: 05.05.2015].

Kłapkowski T., Patronackie spółdzielnie rolnicze w Małopolsce, Kraków 1927.

Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.

Michalski J. (red.), Polskie kooperatywy i kasy oszczędności. Rozwój i stan obecny na obszarze ziem polskich, Lwów 1914.

Ochociński S., Podstawy i zasady spółdzielczości kredytowej w Polsce Ludowej (w świetle doświadczeń „wielkopolskiego systemu spółdzielczego”), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1984.

Rogowski G., Zarządzanie strategiczne bankiem, [w:] A. Gospodarowicz (red.), Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 2000.

Rola i przyszłość spółdzielczości, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2012, nr 19.

Skalniak F., Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.

Solarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997.

Sprawozdania KNF za lata 2012–2014, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html [data dostępu: 10.04.2015].

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 2000.

Szelągowska A. (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012.

Thugutt S., Wykłady o spółdzielczości, wyd. 3, Towarzystwo Kooperatystów Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn 1945, www.kooperatyzm.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bankbps.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bs.kornik.sgb.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bsr.krakow.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bsmuszyna.com [data dostępu: 05.05.2015].

www.bssantok.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.bssucha.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.esbank.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.kbs-bank.pl [data dostępu: 05.05.2015].

www.sgbbank.com.pl [data dostępu: 05.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.39
Data publikacji: 2016-09-20 17:43:56
Data złożenia artykułu: 2015-07-15 12:03:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Józefa Gniewek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.