Łączenie działalności rolniczej z pozarolniczą (wymogi ewidencyjne w zakresie opodatkowania dochodu)

Elżbieta Hajduga

Streszczenie w języku polskim


W obecnym stanie prawnym obciążenie podatkowe, zależne od dochodu, spoczywa wyłącznie na rolnikach prowadzących działalność gospodarczą, a także na rolnikach prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Obowiązki ewidencyjne rolników są zatem zależne od tego, czy obok przychodów z rolnictwa gospodarstwo rolne osiąga przychody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Jeśli tak, to rolnik oraz wspólnicy stają się podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Rolnicy indywidualni, osiągający oprócz przychodów z rolnictwa także przychody z samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, oraz wspólnicy spółek cywilnych i jawnych mogą w określonych przypadkach dokonać jeszcze wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór ten jest uzależniony m.in. od rozmiarów i typów uzyskiwanych przychodów.

Celem artykułu jest zaprezentowanie i krótka charakterystyka wymogów ewidencyjnych w zakresie prowadzonej działalności (rolniczej i pozarolniczej) na potrzeby związane z opodatkowaniem dochodu. Podstawowymi metodami badawczymi były: metoda analizy i krytyki literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz metody formalne, w tym metoda opisu graficznego i tabelarycznego.


Słowa kluczowe


działalność rolnicza; pozarolnicza działalność gospodarcza; wymogi ewidencyjne; opodatkowanie dochodu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku, Warszawa 2014a.

GUS, Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, Warszawa 2003.

GUS, Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010, Warszawa 2011.

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2014, Warszawa 2014b.

Hajduga E., Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014a, nr 69.

Hajduga E., Taxation of Agricultural Activities in Poland – the Selected Aspects, [w:] J. Adamek, M. Swacha-Lech (eds.), Finance and Accounting – Theory and Practice, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014b.

Pawłowska-Tyszko J. (red), Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.

Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007–2009, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r., nr 7, poz. 24 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn, zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699).

Zabielska D., Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 92.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.547
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-15 13:02:18

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Elżbieta Hajduga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.