Combining Agricultural and Non-Agricultural Activities (Recording Requirements in Terms of Income Tax)

Elżbieta Hajduga

Abstract


In the current legal status, the income dependent taxation rests only on farmers running a business and on farmers operating within special sectors of agricultural production. The recording requirements covering farmers shall therefore depend on whether the agricultural holding also generates income from running a business or operating within special sectors of agricultural production apart from income obtained from agricultural activities. If so, the farmer and his business partners become liable to income tax on individuals. Individual farmers who, apart from income obtained from farming, also generate income resulting from running their own businesses, and partners in civil partnerships and general partnerships can, in specific cases, still choose the form of income tax on individuals they are liable to. The choice depends, among others, on the level and type of the income earned.

The purpose of the article is to present and briefly characterize the recording requirements in terms of the conducted activities (agricultural and non-agricultural) for the needs of income tax. The following basic research methods were used by the author: the subject literature and legislation analysis and critical review accompanied by formal methods including tabular and graphic description.


Keywords


agricultural activities; non-agricultural business activities; recording requirements; income tax

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


GUS, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku, Warszawa 2014a.

GUS, Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002, Warszawa 2003.

GUS, Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010, Warszawa 2011.

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2014, Warszawa 2014b.

Hajduga E., Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014a, nr 69.

Hajduga E., Taxation of Agricultural Activities in Poland – the Selected Aspects, [w:] J. Adamek, M. Swacha-Lech (eds.), Finance and Accounting – Theory and Practice, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014b.

Pawłowska-Tyszko J. (red), Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2012.

Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007–2009, C.H. Beck, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r., nr 7, poz. 24 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., nr 137, poz. 926 z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn, zm.).

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 699).

Zabielska D., Wybór formy opodatkowania dochodów rolników rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 92.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.547
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:37
Data złożenia artykułu: 2015-07-15 13:02:18


Statistics


Total abstract view - 840
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Elżbieta Hajduga

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.