Przymusowy wykup akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Katarzyna Królik-Kołtunik

Streszczenie w języku polskim


Przepisy dotyczące przymusowego wykupu akcji są raczej nietypowym przykładem przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego. Większość z nich ma na celu ochronę nieprofesjonalnych uczestników obrotu giełdowego, podczas gdy przepisy dotyczące squeeze-outu mają chronić większościowych udziałowców spółki. Celem opracowania jest omówienie przymusowego wykupu akcji w odniesieniu do spółek publicznych oraz zbadanie występowania tego zjawiska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Słowa kluczowe


akcje; przymusowy wykup; rynek kapitałowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa z 21 kwietnia 2004 r. 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o publicznych ofertach przejęcia (Dz. U. UE. L 2004, nr 142, poz. 12).

Nowak D., Squeeze-out a sell out right – porównanie, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 6(81).

Pinior P., Wyrzykowski W., Przymusowy wykup i odkup akcji w spółkach publicznych i niepublicznych, „Prawo Spółek” 2008, nr 9.

Rusek J., Hajdecki P., Squeeze out, czyli wyciskanie akcjonariusza mniejszościowego, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2008, nr 5.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. 2005, nr 229, poz. 1948).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.).

www.gpwinfostrefa.pl [data dostępu: 10.05.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.291
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:36
Data złożenia artykułu: 2015-07-16 17:13:03


Statystyki

Widoczność abstraktów - 230
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Katarzyna Królik-Kołtunik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.