Financing local government debt – instruments and their effects

Marek Dylewski, Beata Filipiak

Abstract


The article focused on the debt problems in local government units. The purpose of the article is an indication of the availability and the effects of the use of debt instruments with regard to the level of indebtedness of local government. Legal analysis on the regulation is made and the extent of the use of debt instruments by government entities. There are showed the overall analysis of the level of indebtedness of local government units as a  function of the use of debt instruments. In the context of an analysis estimates the effects of debt researched units.

Keywords


debt financing; local government units; debt instruments

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Filipiak B., Kierunki zarządzania ryzykiem dotyczącym państwowego długu publicznego, [w:] Ryzyko w finansach i bankowości, B. Filipiak, M. Dylewski (red.), Difin, Warszawa 2010a.

Filipiak B., Ryzyko decyzji finansowych podejmowanych przez organy samorządowe w świetle ustawy o finansach publicznych, [w:] Podmioty sektora finansów publicznych w warunkach ryzyka i niepewności, B. Filipiak (red.), Zeszyty Naukowe WSB nr 26, WSB, Poznań 2010b.

Filipiak B., Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa 2008.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483).

Piotrowska-Marczak K., Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.

Pismo Ministerstwa Finansów Dep. Długu Publicznego Nr DP14/657/90/MKT/2009/3032.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa (Dz. U. 2010 Nr 250, poz. 1678).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. 2011 Nr 298, poz. 1767).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U 2010 Nr 43, poz. 247).

Sprawozdania roczne z działalności RIO za okres lat 2001–2011, KRRIO, Warszawa.

Trojak M., Zewnętrzne źródła finansowania gmin i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, S. Dolata (red.), Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1241).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.129
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:13
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 13:44:55


Statistics


Total abstract view - 377
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Marek Dylewski, Beata Filipiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.