Risk of operating local governments from the perspective of commercial banks

Paweł Galiński

Abstract


The aim of the paper is to characterize the risk of operating local governments by the commercial banks. Firstly, the author presents specific issues of the risk in local governments and its division. Furthermore, it is shown the specificity of the risk for commercial banks, mainly from the perspective of operating local governments. The author presents some finding from the research in this field conducted in 2011 in Poland. As a  result, it is indicated that both local governments and granting them credits are characterized by the relatively low risk. However, there are some typical attributes of this risk.

Keywords


risk; local government; bank

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Czudec A., Kata R., Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2013, nr 5.

Dylewski M., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – moda czy konieczność, [w:] B. Filipiak, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010.

Galiński P., Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie średniookresowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011 (maszynopis powielony).

GT (Grant Thornton), Raport Catalyst – podsumowanie rozwoju, Poznań 2012.

Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

IRM (The Institute of Risk Management), A risk management standard, London 2002.

Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2007.

Jajuga K., Analiza obligacji, [w:] K. Jajuga, T. Jajuga (red.), Inwestycje. Instrumenty finansowe,

ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.

Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008.

Jasevičienė F., Valiulienė V., Main risks in the Lithuanian banking sector: analysis and evaluation, „Ekonomika” 2013, vol. 92.

Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.

Kulesza M., Burmistrz musi mieć prawo do ryzyka, „Gazeta Prawna” 2008, nr 82.

Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.

Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005.

Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.

Ronka-Chmielowiec W., Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Sobolewski P., Tymoczko D. (red.), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.

Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011.

Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.

Wojtasiak-Terech A., Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2011, nr 5.

Zawadzka Z., Ryzyko bankowe, Poltext, Warszawa 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.167
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:14
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 13:59:00


Statistics


Total abstract view - 632
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Paweł Galiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.