Ryzyko obsługi jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy działalności banków komercyjnych

Paweł Galiński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


ryzyko; samorząd terytorialny; bank

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czudec A., Kata R., Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2013, nr 5.

Dylewski M., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – moda czy konieczność, [w:] B. Filipiak, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010.

Galiński P., Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie średniookresowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011 (maszynopis powielony).

GT (Grant Thornton), Raport Catalyst – podsumowanie rozwoju, Poznań 2012.

Gwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

IRM (The Institute of Risk Management), A risk management standard, London 2002.

Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2007.

Jajuga K., Analiza obligacji, [w:] K. Jajuga, T. Jajuga (red.), Inwestycje. Instrumenty finansowe,

ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2001.

Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008.

Jasevičienė F., Valiulienė V., Main risks in the Lithuanian banking sector: analysis and evaluation, „Ekonomika” 2013, vol. 92.

Korenik D., Korenik S., Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.

Kulesza M., Burmistrz musi mieć prawo do ryzyka, „Gazeta Prawna” 2008, nr 82.

Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008.

Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005.

Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.

Ronka-Chmielowiec W., Wykorzystanie ubezpieczeń do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Sobolewski P., Tymoczko D. (red.), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.

Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011.

Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.

Wojtasiak-Terech A., Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2011, nr 5.

Zawadzka Z., Ryzyko bankowe, Poltext, Warszawa 1995.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.167
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:14
Data złożenia artykułu: 2015-07-20 13:59:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Paweł Galiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.