Local Debt and the Development of Municipal Infrastructure. The Case of Małopolska

Katarzyna Owsiak

Abstract


Theoretical background: The contemporary approach to public debt is multi-faceted. Debt incurred to finance current expenses is assessed differently than debt financing capital expenditure. This distinction is also important from the point of view of local authorities as part of their budgetary policy. Each decision related to incurring a debt has not only financial consequences, but is also made in the political and image context. It is worth noting that the current research on debt insufficiently emphasizes its direct impact on the socio-economic development of a given local government unit, devoting much more attention to the impact of debt on the condition of public finances. In the case of the first stream of research, significant discrepancies should be noted with regard to the selection of optimal indicators for measuring the impact of debt on local development. Therefore, one should agree that local development is conditioned by a whole group of factors dependent and independent of local authorities. The article attempts to verify several indicators of the development of infrastructure partially financed with debt.

Purpose of the article: Against this background, the subject of this study is to identify the policy of incurring debt by local government units in Poland in the longer term, to determine the degree of diversification of this policy, as well as, and perhaps above all, to link this policy with development processes. In order to avoid a superficial approach to such outlined issues, the scope of observation was limited to the communes of the Małopolska Voivodeship. Such an approach also made it possible to take into account a longer period of observation of the surveyed communes (2010–2020).

Research methods: Out of the total number of 179 communes existing in Małopolska, 11 urban communes (the whole group due to their limited number), 20 rural communes and 20 urban-rural communes were randomly selected for the study. The basic criterion for assessing the policy of municipalities in relation to local debt was the ratio of total debt per capita to total revenue per capita. This indicator allows to determine the level of debt burden on communes’ revenue. Next, the total impact of variables characterizing the budgetary policy of the commune was examined, such as: a) own revenue per capita, b) investment expenditure per capita, c) non-recoverable property expenditure per capita (mainly from the European Union), d) debt per capita, on selected indicators of the development of municipal infrastructure of the commune, affecting the quality of life of the commune’s inhabitants. Progress in the development of infrastructure improves the conditions for conducting business activity of private enterprises, including the location of new entities, which may result in an increase in the commune’s own revenue. The study used a multiple correlation coefficient, the value of which was calculated in each distinguished cluster of communes. The obtained results allowed to assess how the level of indebtedness of communes influenced the socio-economic development of these units.

Main findings: The conducted analysis made it possible to determine the degree of restrictiveness carried out by the authorities of the analyzed municipalities of Małopolska. The level of the multiple correlation coefficient calculated for municipalities between the explanatory variables characterizing the budgetary policy of municipalities (investment expenditure per capita, debt per capita, non-refundable property expenditure per capita and the dependent variable own revenue per capita) proves a fairly strong relationship between the analyzed variables. On the other hand, in rural communes with a low restrictive budget policy (with a high debt ratio), the total impact of the indicated variables on the level of infrastructure development is generally stronger than in communes with a more disciplined budget policy (with a lower debt level). In the case of urban-rural communes with a low-restrictive budget policy (high debt ratio), the total impact of the analyzed variables on the level of infrastructure development in a commune is generally stronger than in communes with a more disciplined budget policy (with a lower level of debt).


Keywords


local debt; fiscal rules; local development; local government; local infrastructure

Full Text:

PDF

References


Balaguer-Coll, M.T., Prior, D., & Tortosa-Ausina, E. (2016). On the determinants of local government debt: Does one size fit all? International Public Management Journal, 19(4), 513–542. doi:10.1080/10967494.2015.1104403

Banaszewska, M., Kańduła, S., & Przybylska, J. (2020). Finanse samorządu terytorialnego. Ujęcie praktyczne. Warszawa: CeDeWu.

Bröthaler, J., Getzner, M., & Haber, G. (2015). Sustainability of local government debt: A case study of Austrian municipalities. Empirica, 42, 521–546. doi:10.1007/s10663-014-9261-3

Cropf, R.A., & Wendel, G.D. (1998). The determinants of municipal debt policy: A pooled time-series analysis. Environment and Planning C: Government and Policy, 16(2), 211–224. doi:10.1068/c160211

Dafflon, B. (2002). The theory of subnational balanced budget and debt control. In B. Dafflon (Ed.), Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt (pp. 15–44). Studies in Fiscal Federalism and State – Local Finances Series. Cheltenham – Northampton: Edward Elgar.

Dolewka, Z. (2018). Zadłużenie miast wojewódzkich a ich rozwój. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 56(4), 158–174. doi:10.15584/nsawg.2018.4.13

Filipiak, B. (2017). Dług jako determinanta stabilności systemu finansów samorządowych. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, 1, 15–30. doi:10.33119/KKESSiP.2017.1.1

Gonet, W. (2018). Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 55(4), 133–147. doi:10.15584/nsawg.2018.4.11

Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jastrzębska, M., & Poniatowicz, M. (2021). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i jego determinanty. In P. Felis & M. Korolewska (Eds.), Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (pp. 147–170). Studia BAS, Biuro Analiz Sejmowych, 4(68).

Jurewicz, D. (2016). Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII(2), 231–229. doi:10.14746/rpeis.2016.78.2.19

Kiczek, M., & Pompa-Roborzyński, M. (2013). Ocena rozwoju gmin powiatu rzeszowskiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga). Humanities and Social Sciences, XVIII(20/2), 65–76. doi:10.7862/rz.2013.hss.15

Kosiedowski, W. (2008). Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. In Z. Strzelecki (Ed.), Gospodarka regionalna i lokalna (p. 232).Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kosowski, T.M., & Motek, P. (2021). Zróżnicowanie i polaryzacja przestrzenna dochodów własnych gmin. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 66(8), 1–23.

Kostyk-Siekierska, K. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządów terytorialnego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 51(3), 29–45.

Kozera, A. (2017). Rosnące zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako zagrożenie dla rozwoju lokalnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 49(1), 203–215. doi:10.15584/nsawg.2017.1.16

KRRIO. (2021). Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku. Warszawa: KRRIO.

Malinowska-Misiąg, E. (2022). Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w pierwszym roku pandemii. Optimum. Economic Studies, 1(107), 48–63.

Markowski, T. (2008). Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego. In Z. Strzelecki (Ed.), Gospodarka regionalna i Lokalna (p. 9). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Nadwyżka operacyjna. (n.d.). Śląski Związek Gmin i Powiatów. Retrieved from https://www.silesia.org.pl/nadwyzkaoperacyjna,483

Najlepsze gminy w Polsce – wyniki rankingu 2022. (2022). Retrieved from https://terazpolska.pl/pl/a/Najlepsze-gminy-w-Polsce-wyniki-rankingu-2022

Otczyk, G., & Felis, P. (2021). Problemy efektywnego zarządzania długiem samorządowym. In P. Felis & M. Korolewska (Eds.), Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (pp. 171–194). Studia BAS, Biuro Analiz Sejmowych, 4(68).

Owsiak, K. (2017). Narzędzie ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia. Sectio H, 51(6), 263–270. doi:10.17951/h.2017.51.6.263

Paluch, Ł. (2013). Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10(59), 527–539.

Piotrowska-Marczak, K. (2013). Umiejscowienie długu w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego. In E. Denek & M. Dylewski (Eds.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej (pp. 21–23). Warszawa: Difin.

Poniatowicz, M. (2011). Dobry dług versus zły dług, czyli o specyfice zadłużenia sektora samorządowego. In J. Szołno-Koguc & A. Pomorska (Eds.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego (p. 490). Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future”. (1987). Chapter 2. Towards Sustainable Development, United Nations, p. 54. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/139811#record-files-collapse-header

Sekuła, A. (2002). Local development – the definition aspect in the 21sh century. In Company at the Turn of the 21st Century (pp. 59–64). Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.

Sierak, J. (2018). Alokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gmin. Optimum. Economic Studies, 3(93), 195–208.

Smarzewska, A., & Bodzak, D. (2015). Pomiar zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich powiatu bialskiego. Economic i Regional Studies, 8(2), 54–66.

Sokołowski, A., & Czaja, M. (2014), Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 327, 23–29.

Sołtyk, P. (2020). Finanse samorządowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.

Śleszyński, J. (2017). Wskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnym. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(880), 39–52. doi:10.15290/ose.2017.04.88.04

The Public Finance Sector Debt Management Strategy in the Years 2021–2024. (2020). Warsaw: Ministry of Finance.

The Public Finance Sector Debt Management Strategy in the Years 2022–2025. (2021). Warsaw: Ministry of Finance.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. Dz.U. 2005, Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. (Journal of Laws of 2005, No. 249, item 2140, as amended). Przepisy pozostawione w mocy do 31.12.2013 r., Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1241.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. Dz.U. 2009, Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. (Journal of Laws of 2009, No. 157, item 1240, as amended).

Woźniak, A., & Zemanek, J. (2006). Analiza dochodów budżetowych w aspekcie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej gmin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(2), 193–205.

Zawora, J. (2018). Potencjał dochodowy a wydatki inwestycyjne gmin Polski Wschodniej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 56(4), 224–235. doi:10.15584/nsawg.2018.4.18

Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14, 31–40.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2022.56.4.107-133
Data publikacji: 2023-03-14 22:43:30
Data złożenia artykułu: 2022-11-13 11:33:43


Statistics


Total abstract view - 160
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Katarzyna Owsiak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.