Institutional Protection Scheme w  sektorze banków spółdzielczych w  Polsce - modelowe rozwiązania

Jan Koleśnik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


banki spółdzielcze; instytucjonalne systemy ochrony; miary wypłacalności; normy płynności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, January 2013.

Capital and liquidity reform package. Annex, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, 26 July 2010.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. (2006/48/WE) w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) (Official Journal Nr L 177 z 30 VI 2006 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. (2006/49/WE) w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przeredagowana) (Official Journal Nr L 177 z 30 VI 2006 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (2013/36/UE) w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Official Journal Nr L 176 z 27 VI 2013 r.).

International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Consultative Document, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, December 2009.

Kwaśniak W., Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej, Komisja

Nadzoru Finansowego, Warszawa, 17 września 2012.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. (575/2013) w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Official Journal Nr L 176 z 27 VI 2013 r.).

Zaleska M., Wyzwania i szanse w bankowości w Polsce w 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa, 12 marca 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.283
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:17
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:34:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jan Koleśnik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.