Polish investment funds analysis in 2009–12 period. (Development Hellwig’s measure in comparison with other methods)

Adam Kopiński

Abstract


This paper present’s the analysis of effectiveness and thus the attractiveness of the various types of investment funds by using selected methods of multidimensional comparative analysis with particular emphasis on the development Hellwig’s measure. There have been attempts to verify the usefulness of this method over other methods to support the decision to choose a  specific fund to invest. The study deliberately selected the so-called period of 2009-12. the first wave of the global financial crisis, which has also had an impact on the financial market in Poland.

Keywords


the efficiency methods; taxonomic methods; investment funds

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, metody oceny, analiza, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.

Dobosiewicz Z., Fundusze inwestycyjne, prawo i ekonomia, Twigger, Warszawa 2008.

Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, K. Jajuga, D. Dawidowicz, (red.), Ocena decyzji uczestników wybranych funduszy inwestycyjnych akcyjnych w okresie kryzysu finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, [w:] J. Harasim, J. Cichy, D. Dawidowicz (red.), Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyt Naukowy nr 106, Katowice 2012.

Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Hellwig Z., Metody ilościowe w ekonomii. Pisma wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.

http://edukacja.analizaportfelowa.pl/index.php/wskaznik-sortino/ (28.05.2013).

http://mojefinanse.interia.pl/fun/abc_jwf?inf=468456 (28.05.2013).

Krakowiak-Bal A., Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2005, nr 3, Polska Akademia Nauk w Krakowie i Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Mazur A., Witkowska D., Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej 2006, nr 60.

Perez K., Fundusze inwestycyjne – materiały dydaktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

Ustawa z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U 2004 Nr 146, poz. 1546).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.313
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:18
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:49:27


Statistics


Total abstract view - 492
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Adam Kopiński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.