Analiza polskich funduszy inwestycyjnych w  okresie 2009–2012 (miernik rozwoju Hellwiga na tle innych metod)

Adam Kopiński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


metody efektywności; metody taksonomiczne; fundusze inwestycyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, metody oceny, analiza, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.

Dobosiewicz Z., Fundusze inwestycyjne, prawo i ekonomia, Twigger, Warszawa 2008.

Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, K. Jajuga, D. Dawidowicz, (red.), Ocena decyzji uczestników wybranych funduszy inwestycyjnych akcyjnych w okresie kryzysu finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, [w:] J. Harasim, J. Cichy, D. Dawidowicz (red.), Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Zeszyt Naukowy nr 106, Katowice 2012.

Gabryelczyk K., Fundusze inwestycyjne, rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Hellwig Z., Metody ilościowe w ekonomii. Pisma wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.

Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968, nr 4.

http://edukacja.analizaportfelowa.pl/index.php/wskaznik-sortino/ (28.05.2013).

http://mojefinanse.interia.pl/fun/abc_jwf?inf=468456 (28.05.2013).

Krakowiak-Bal A., Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2005, nr 3, Polska Akademia Nauk w Krakowie i Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.

Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Mazur A., Witkowska D., Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej 2006, nr 60.

Perez K., Fundusze inwestycyjne – materiały dydaktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

Ustawa z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U 2004 Nr 146, poz. 1546).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.313
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:18
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 00:49:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 211
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Adam Kopiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.