Potencjał inwestycyjny gmin województwa dolnośląskiego

Zofia Łękawa

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


samorząd lokalny; inwestycje; potencjał inwestycyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czempas J., Inwestycje gminne – znaczenie i pomiar, [w:] I Forum Samorządowe. Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, J. Różański (red.), Difin, Warszawa 2006.

Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005a.

Jastrzębska M., Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 9, 2005b.

Jarosiński K., Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.

Kaczor T., Tomalak M., Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.

Kopyściański T., Ocena stanu zadłużenia dolnośląskich gmin w latach 2004–2009, [w:] Finanse 2009 – teoria i praktyka. Finanse publiczne II, B. Filipiak, B. Walczak (red.), Zeszyty Naukowe nr 547, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Lubińska T., Będzieszak M., Własny potencjał inwestycyjny jako miara pozycji wydatkowej gmin, [w:] Budżet państwa i samorządów, decentralizacja – oświata, T. Lubińska (red.), Difin, Warszawa 2005.

Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, B. Filipiak (red.), Difin, Warszawa 2009.

Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin 2008.

Sprawozdania roczne z wykonania budżetów gmin województwa dolnośląskiego za rok 2007, 2008 2009, 2010, 2011, 2012, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.

Szołno-Koguc J., Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.357
Data publikacji: 2015-07-23 22:18:19
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 01:10:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zofia Łękawa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.