Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014

Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014. W ocenie zastosowano najpopularniejsze miary efektywności funduszy inwestycyjnych – stopy zwrotu, miary ryzyka (odchylenie standardowe, współczynnik beta portfela), miary skorygowane o ryzyko (wskaźnik Treynora). Postawiono hipotezę badawczą stwierdzającą, iż fundusze segmentu małych i średnich spółek nie były efektywnie zarządzane. Przeprowadzona analiza pozwoliła jedynie częściowo potwierdzić założoną hipotezę. Fundusze uzyskiwały zarówno niższe, jak i wyższe niż rynek stopy zwrotu. Zróżnicowany był też poziom ryzyka inwestycyjnego – nie tylko dla poszczególnych funduszy, ale i w kolejnych okresach. 


Słowa kluczowe


efektywność; fundusze inwestycyjne; fundusze akcji małych i średnich spółek; ryzyko inwestycyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.

Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne – rodzaje – metody oceny – analiza, CeDeWu, Warszawa 2012.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2012.

Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Wykaz_TFI_i_FI_HTML.html [data dostępu: 02.02.2015].

Morbiato J., Słaby rok funduszy inwestycyjnych, 4 stycznia 2012, www.rp.pl/artykul/786707-Stopy-zwrotu-funduszy-inwestycyjnych-w-2011-r--byly-ujemne.html [data dostępu: 02.02.2015].

Nowa klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych, Warszawa, 9 listopada 2007, www.izfa.pl/Media/files/media/informacje-prasowe/2007/Informacja%20prasowa.pdf [data dostępu: 10.12.2015].

Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.413
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:42
Data złożenia artykułu: 2015-07-22 11:32:16


Statystyki

Widoczność abstraktów - 382
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Agnieszka Moskal, Danuta Zawadzka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.